RI­IS ER GIF­TIG ’’

Den an­er­kend­te cy­kel­sport­sjour­na­list Step­hen Far­rand kal­der Bjar­ne Ri­is for gif­tig ef­ter hans do­ping­for­tid

BT - - SPORTEN - I UNÅ­DE To­bi­as Tho­ma­sen og Flem­m­ing Brandt to­th@ sporten. dk og flb@ sporten. dk Step­hen Far­rand Fo­to: Nils Meilvang

Al­le hol­de­ne er mod Ri­is. Han bli­ver set som væ­ren­de lidt gif­tig. Må­ske er han på man­ge må­der en god ma­na­ger, men hans for­tid er for grim for man­ge hold

Bjar­ne Ri­is’ do­ping­for­tid klæ­ber til ham, ef­ter An­ti Do­ping Dan­mark- rap­por­ten kom frem tid­li­ge­re på som­me­ren, for­kla­rer den respek­te­re­de cy­kel­sport­sjour­na­list fra cycling­news. com Step­hen Far­rand.

» Ef­ter ADD- rap­por­ten har tin­ge­ne æn­dret sig for Ri­is. Ind­til da kun­ne han al­tid af­vi­se al­le mu­li­ge ting og hen­vi­se til, at der var un­der­sø­gel­ser i gang, men rap­por­ten trak en linje i san­det. Al­le hol­de­ne er imod Ri­is. Han bli­ver set som væ­ren­de lidt gif­tig. Må­ske er han på man­ge må­der en god ma­na­ger, men hans for­tid er for grim for man­ge hold, « fast­slår Far­rand over for BT.

Ud­ta­lel­sen kom­mer i kølvan­det på, at det afri­kan­ske cy­kel­hold MTNQhu­be­ka har af­vist Bjar­ne Ri­is, da han kon­tak­te­de hol­det med et til­bud om sig selv og et to­cif­ret mil­li­ons­ponsorat fra Saxo Bank.

» Vo­res nye sponsors vær­di­sæt har­mone­rer ik­ke med den hi­sto­rik, Ri­is har som tid­li­ge­re dopet. Det blev un­der­stre­get me­get klart, at det ik­ke vil­le kun­ne la­de sig gø­re, og det var ene og ale­ne på grund af Ri­is, « sag­de Bri­an Smith, ge­ne­ral ma­na­ger på MTN- Qhu­be­ka, om af­sla­get.

Tror Ri­is kom­mer tilbage

Tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter og ny sport­s­di­rek­tør for cy­kel­hol­det Riwal, Mi­cha­el Blaudzun, me­ner og­så, at do­ping­for­ti­den har be­tyd­ning i Bjar­ne Ri­is’ for­søg på at fin­de et nyt hold. Han for­står dog ik­ke helt af­vis­nin­gen.

» ADD- rap­por­ten spil­ler helt sik­kert ind og kom­mer og­så til at be­ty­de no­get for Bjar­ne Ri­is i frem­ti­den. Men jeg sy­nes og­så, folk glem­mer, hvad han har gjort for cy­kel­spor­ten i sin tid hos CSC og i sam­ar­bej­det med An­ti Do­ping Dan­mark. Jeg er sik­ker på, at han ven­der tilbage i en el­ler an­den po­si­tion, « si­ger han.

Bå­de Step­hen Far­rand og Mi­cha­el Bladzun me­ner, at mu­lig­he­der­ne for Ri­is er størst i Ita­li­en el­ler Spa­ni­en. Men en an­den mu­lig­hed kun­ne og­så væ­re, at Bjar­ne Ri­is væl­ger at star­te sit eget hold op.

» Hans frem­tid kun­ne godt lig­ge hos ud­vik­lings­hold i cy­kel­lan­de som Ita­li­en el­ler Spa­ni­en, men han er ik­ke ty­pen, der går rundt og ban­ker på dø­re. Så hvis han ik­ke fin­der et hold, tror jeg, han vil la­de ti­den gå og må­ske selv star­te et hold op, « si­ger Mi­cha­el Blaudzun.

Skal fin­de des­pe­rat hold

Cy­kel­sport­sjour­na­li­sten

Step­hen Far­rand me­ner, at Ri­is får me­get svært ved at fin­de et hold, hvor han kan få en le­den­de rolle.

» Det un­drer mig, at han kun vil tilbage på Wor­ld Tou­ren, at han ik­ke vil star­te med et ProCon­ti­nen­tal- hold. Det vir­ker lidt ar­ro­gant ef­ter al­le de pro­ble­mer, som han har haft med An­ti Do­ping Dan­mark. Hans mu­lig­he­der hand­ler om, hvor des­pe­ra­te hol­de­ne er for at over­le­ve. Må­ske er der no­gen, der er me­re des­pe­ra­te. Når man pad­ler for at over­le­ve, så må man nog­le gan­ge gå på kom­pro­mis. Det er svært at sæt­te to for­skel­li­ge træ­ne­re sam­men, og Ri­is fyl­der me- get. Han vil sik­kert væ­re team ma­na­ger, så det bli­ver svært, « si­ger han.

Mi­cha­el Blaudzun tror ik­ke, at øn­sket om magt er sty­ren­de for Ri­is’ valg af hold og ser po­si­tivt på mu­lig­he­der­ne for at fin­de et hold.

» Det hand­ler ik­ke om magt for Bjar­ne, men om mu­lig­he­den for at ud­vik­le. Jeg er sik­ker på, at han hel­le­re vil væ­re med til at byg­ge et hold op, der i frem­ti­den kan gø­re sig gæl­den­de som vin­der­hold. Og den slags ud­vik­lings­hold er der mas­ser af i Wor­ld Tou­ren, « si­ger han.

Bjar­ne Ri­is er ik­ke i kridt­hu­set blandt man­ge af de store hold, me­ner cy­kel­sport­sjour­na­li­sten Step­hen Far­rand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.