Ta­lis­ma­ner­ne i The­s­sa­lo­niki

Da­ni­el Ag­gers til­ba­ge­ven­den og Te­emu Puk­kis må­l­form gi­ver Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank grund til op­ti­mis­me før Eu­ro­pa League- op­gø­ret mod PAOK i mor­gen De tre se­ne­ste Brøndby- svip­se­re i Eu­ro­pa

BT - - SPORTEN - OP­TI­MIS­ME Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Tho­mas Frank

Brøndby står før de to op­gør mod græ­ske PAOK på tær­s­k­len til et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. Sid­ste gang, det lyk­ke­des, var for ti år si­den, da Da­ni­el Ag­ger og Jo­han El­man­der var un­ge salgsob­jek­ter på vej væk fra klub­ben, mens Mi­cha­el Laud­rup sad på bæn­ken som træ­ner.

Ut­ro­lig me­get er sket si­den da i Brøndby, der i de se­ne­ste år fl ere gan­ge har fl op­pet i Eu­ro­pa. Tæt­test på et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil kom man for fem år si­den, da man smed mu­lig­he­den på gul­vet mod Spor­ting Lis­sa­bon.

Nu by­der mu­lig­he­den sig så igen til. Godt nok må mod­stan­de­ren i de to af­gø­ren­de Eu­ro­pa League- kam­pe, PAOK, be­teg­nes som fa­vo­rit. Græker­ne har væ­ret i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil fi re gan­ge de se­ne­ste fem år og er væ­sent­lig

2009/ 2010

Hertha Ber­lin knu­ser drøm­men

bed­re ru­stet på den front end dan­sker­ne.

Tho­mas Frank fi nder dog grund til op­ti­mis­me i sin trup. Blandt an­dre er Da­ni­el Ag­ger i gang med træ­nin­gen igen eft er en læn­ge­re ska­des­pu­a­se og var se­ne­st med ved den luk­ke­de træ­ning i går på Brøndby Sta­dion.

» Det ser godt ud, og bli­ver det ved med at se li­ge så godt ud, spil­ler han ( Da­ni­el Ag­ger, red.) på tors­dag. Vi er tæt på at ha­ve be­slut­tet, at han skal spil­le tors­dag, « si­ger Frank og ud­dy­ber Ag­gers be­tyd­ning for hol­det.

2010/ 2011

» Der er in­gen tvivl om, at du kan se, at tin­ge­ne vok­ser om­kring ham, for­di han er så stærk en spil­ler. Han er og­så god til at kom­mu­ni­ke­re kon­stant og har ev­nen til at væ­re på. Han har prø­vet så me­get. I al­le de små pau­ser ved stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner kan han li­ge få fat i folk og ju­ste­re. Det be­ty­der rig­tig me­get. «

Ud over at Ag­ger er tilbage, kan Frank glæ­de sig over, at fi nske Te­emu Puk­ki har få­et gang i målscor­in­gen. Fi­re gan­ge har han net­tet i Su­per­liga­en se­ne­st søn­dag mod Vi­borg, mens det er ble­vet til tre kas­ser i Eu­ro­pa.

Mod slut­nin­gen af sid­ste sæ­son vid­ste Puk­ki ik­ke, om han var købt el­ler solgt, da Brøndby kæm­pe­de med at bli­ve eni­ge med Cel­tic om en købspris for fi nnen, der i før­ste om­gang kun var le­jet for sæ­so­nen. I sid­ste en­de fi k han en tre- årig kon­trakt, og den afk la­ring har væ­ret vig­tig, me­ner Tho­mas Frank.

Vig­tigt avan­ce­ment

» Nu ved han, hvad der skal ske. Han har en træ­ner, der tror på ham, og han ved, han spil­ler hver gang, hvis

Det per­fek­te ud­gangs­punkt blev øde­lagt

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015 han præ­ste­rer. Og hvis han ik­ke li­ge præ­ste­rer i en en­kelt kamp, får han nok en kamp me­re, « si­ger Frank, der me­ner, at Brøndby en­de­lig har få­et den an­gri­ber, man har læng­tes eft er.

» Jeg tror, Brøndby har suk­ket ef­ter det i man­ge år. Og­så før min tid. At vi har en an­gri­ber, som vi tror og hå­ber på kan ram­me de 15 mål. Og hvis det går godt må­ske end­da me­re, « spår han om Puk­kis po­ten­ti­a­le.

Det næ­ste skridt

I før­ste om­gang skal Frank hå­be på Puk­ki- kas­ser mod PAOK. Og her læg­ger Frank ik­ke skjul på, hvor vig­tigt det vil­le væ­re at kva­li­fi ce­re sig til grup­pe­spil­let. Ik­ke kun for klub­ben, der for snart tre år si­den var tæt på kon­kurs, men og­så for Frank selv.

» For klub­bens selv­for­stå­el­se, for mig, for spil­ler­ne, for sta­ben vil det be­ty­de rig­tigt me­get, for så har vi vist, at vi er kom­met et rig­tig stort skridt. Men så vil næ­ste skridt al­tid væ­re, at vi skal vi­se, at vi kan lig­ge højt og spil­le i Eu­ro­pa sam­ti­digt. « 2011/ 2012 SV Ried var i sæk­ken, men...

Brøndby var blot 15 mi­nut­ter fra Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let mod Hertha Ber­lin. Men så­dan skul­le det ik­ke gå. Ty­sker­ne blev el­lers slå­et 2- 1 på hjem­me­ba­ne, og ind­til 15 mi­nut­ter før tid cru­i­se­de Brøndby mod grup­pe­spil­let i ude­kam­pen. Men så faldt dan­sker­ne sam­men, Hertha ud­lig­ne­de, kom for­an og tab­te til sidst 3- 1. Far­vel, Eu­ro­pa. Brøndby hav­de sen­sa­tio­nelt vun­det 2- 0 ude over fa­vo­rit­ter­ne Spor­ting Lis­sa­bon, og der­for så det rig­tig godt ud før re­tu­ro­p­gø­ret i Dan­mark. Po­rtu­gi­ser­ne før­te 1- 0 ind­til 15 mi­nut­ter før tid, da Nu­no Co­el­ho brag­te ba­lan­ce i det sam­le­de regn­skab. Brøndby hav­de dog sta­dig mu­lig­he­den for for­læn­get spil­le­tid. Men næh nej, Spor­ting fik lov at sco­re i over­ti­den. Far­vel, Eu­ro­pa. Igen. Brøndby var op­pe imod upå­ag­te­de SV Ried fra Østrig i tred­je kval.- run­de til Eu­ro­pa League. Men østri­ger­ne snød Brøndby ved at vin­de 2- 0 hjem­me . Brøndby kun­ne dog ret­te op på sa­gen på hjem­me­ba­ne, og det gik da og­så for­ry­gen­de. 4- 0 før­te man. Alt var klap­pet og klar til end­nu en playoff- kamp om grup­pe­spil­let. Men så score­de Ried plud­se­lig to gan­ge . Og så var Ried vi­de­re på reg­len om ude­ba­ne­mål. Far­vel, Eu­ro­pa. Igen, igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.