Ar­ven eft er Hra­decky

BT - - SPORTEN - STORE HAND­SKER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Eft er 3- 3 i de­bu­ten mod Randers holdt Fre­de­rik Røn­now sit før­ste re­ne bur søn­dag, da Brøndby vandt 4- 0 i Vi­borg. Un­der­vejs vi­ste Røn­now prø­ver på sit ta­lent, hvor han blandt an­det for­hin­dre­de et Vi­borg- mål, da han hev en frem­ra­gen­de red­ning ud af ær­met.

Den 23- åri­ge tid­li­ge­re Hor­sens- og Es­b­jerg- ke­e­per er ble­vet nyt første­valg i Brøndby- må­let, eft er Lukas Hra­decky blev solgt til Frank­furt tid­li­ge­re i au­gust. Hra­decky var blandt Su­per­liga­ens al­ler­bed­ste ke­e­per, så det er utvivl­s­omt store hand­sker at ud­fyl­de for Røn­now.

» Når man har prø­vet ting fl ere gan­ge, væn­ner man sig til det og har lidt me­re ro i sig selv i de for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. De kam­pe, jeg har få­et der, kan jeg ta­ge med mig i ryg­sæk­ken og bru­ge. Man ved jo al­drig helt, hvad man kan for­ven­te der­ne­de. Vi har få­et at vi­de, at der kom­mer tryk på, og så er det rart at ha­ve prø­vet no­get lig­nen­de, så jeg ved, hvor­dan man re­a­ge­rer, « ly­der det fra Røn­now, der glæ­der sig over, at han har nå­et at få et par kam­pe un­der bæl­tet in­den Eu­ro­pa- de­bu­ten for Brøndby.

» Jeg er glad for, at jeg har få­et et par kam­pe i Su­per­liga­en, in­den jeg bli­ver ka­stet ind på den helt store eu­ro­pæ­i­ske sce­ne. Det bli­ver en god op­le­vel­se, og det hand­ler ba­re om at ny­de det og gi­ve d e t en skal­le. Vi skal ha­ve et godt re­sul­tat med hjem, så vi kan hol­de liv i re­tur­kam­pen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.