DAGBOG

BT - - SPORTEN - Erik Svi­at­chen­ko, i dag­bo­gen

Tirs­dag – 11. au­gust

» Hvis det i kke sker den­ne som­mer, sker det til vin­ter. Det er uund­gå­e­ligt. Det s kal nok s ke, men det hand­ler ba­re om hvor­når. « Or­de­ne f al­der umid­del­bart eft er vo­res sejr i g år ude over AaB og t ræk­ker over­skrift er i dag. For mig er sta­bi­li­tet det vig­tig­ste som f od­bold­spil­ler. H vis man s om s pil­ler k an p ræ­ste­re på et højt ni­veau over en lang pe­ri­o­de, så bli­ver man au­to­ma­tisk at trak­tiv for stør­re klub­ber. Jeg har præ­ste­ret i s nar t 30 kam­pe i t r æk, og der­for tør jeg og­så si­ge til pres­sen, at det er uund­gå­e­ligt, at jeg bli­ver solgt. En­ten nu el­ler til vin­ter.

Jeg har si­den ok to­ber 20 12 men tal­træ­net med min co­ach, René. Sam­men har vi ud­vik­let fem prin­cip - per, s om j eg al­tid k an s ty re s elv uan­set s ta­dion, lar m fra p ubli­kum, me­di­er­nes p res, mod­stan­de­re o sv. D e hed­der kom­mu­nik ation, f or­be­re­del­se, f or­ud­se­en­hed, kon­cen­tra­tion og fo­kus.

Når j eg l øber p å b anen, e r j eg i kke i t vivl o m, a t hvis jeg yder dem, så er jeg på et højt ni­veau. Så er det ik­ke et spørgs­mål, om j eg spil­ler en god kamp. Det er et s pørgs­mål o m, h vor g odt j eg s kal t il a t s pil­le d en kamp. Og li­ge nu le­ve­rer jeg – hver gang.

I klub­ben er der fl ere, der har be­mær­ket kom­men­ta­ren. ’ Der kom­mer ham den uundg åe­li­ge’, si­ger de , men det er med et smil. De ken­der mig j o, og j eg ken­der de­res kæk­ke kom­men­ta­rer.

***** Ons­dag – 12. au­gust Folk i FC Midtjylland ved godt, at jeg ger­ne vil prø­ve mig af uden­lands, og klub­ben og jeg har og­så en fin for­stå­el­se om­kr ing det øn­ske.

Da jeg sid­ste år for­læn­ge­de min kon­trakt frem til 2017, var det med en gen­si­dig for­stå­el­se om, at når det rig­ti­ge t il­bud k om­mer, s å f år j eg o gså l ov a t s kif­te. Jeg skal præ­ste­re mit al­ler­bed­ste for Midtjylland, og så gi­ver det for­hå­bent­lig et afk as t i f orm af en s tor t rans fer sum til dem. Og det be­ty der alt for mig.

For mig er de t vig­tig­ste ba­re at præ­ste­re 100 pro­cent hver gang og væ­re fo­ku­se­ret. Så er jeg ik­ke i tvivl om, at der nok skal kom­me no­get.

I t rup­pen har vi en fi n t one om­kring det. Det har al­tid væ­ret så­dan, at vi spil­le­re ger­ne vil vi­de­re og ud og prø­ve nog­le ting, og s å l æn­ge man kæm­per og gør sit al­ler­beds te, n år man s pil­ler k am­pe, s å e r d er mas­ser a f l øbe­pas den vej.

Tors­dag – 13. au­gust

Li­ge da trans­fer­vin­du­et åb­ne­de f yld­te det en del hos mig. Jeg k an h uske, a t d er v ar e n m as­se s kri­ve­ri­er o mkring Augs­burg. Bour­ne­mouth og Sto­ke blev og­så nævnt, og det er jo al­tid svært at ma­nøv­re­re rundt i, hvad der er ryg­ter, og hvad d er e r h old i ? D er b lev j eg e n s mu­le i rri­te­ret o ver, a t der ik­ke ske­te no­get . Jeg kun­ne ik­ke f or­stå, at de i kke ba­re tog f at i min agent, så v i kun­ne få la­vet den han­del med det sam­me, for jeg sy­nes, at jeg hav­de gjort det rig­tig godt i vo­res mester­skabs­sæ­son. Jeg hav­de spil­let næ­sten al­le kam­pe i for å ret, så der var no­get at gi­ve af, s ynes jeg.

Men så vend­te jeg om og sag­de til mig selv, at min agent, Al­lan Bak Jen­sen, jo ik­ke kan spar­ke den i kas­sen for mig. Jeg skal selv le­ve­re va­ren og gø­re det sid­ste for at vi­se mig frem. Og s å beg ynd­te det at ven­de. I d ag er j eg i kke l æn­ge­re f ru­stre­ret , hvis an­dre bli­ver hen­tet før mig.

Før i t iden g ik j eg b are o g v en­te­de p å, h vor­når d et b lev mig. J eg hav­de må­ske end­da li dt pak­ket k uff er ten men­talt.

Fre­dag – 14. au­gust

Når man præ­ste­rer godt, s å k om­mer der no­gen og kig­ger på en. Det har jeg indstil­let mig på. Der­for v ed j eg o gså, a t d er h øjst s ands yn­lig s id­der ta­lentspej­de­re p å MCH A re­na med ø jne­ne r et­tet mod mig i aft en , når vi mø­der FC København. Men jeg har ik­ke brug for, at min agent for­tæl­ler om det in­den k am­pen og p å den må­de pres­ser mig t il at spil­le godt.

Lør­dag – 15. au­gust

Jeg s er al­le mi­ne k am­pe på v ideo – e nten da­gen eft er el­ler når j eg kom­mer hjem. Vi bru­ger et pro­gr am, d er h ed­der I nStats, s om s am­ler k lip m ed al­le ak­tio­ner, s om du er med i . Dem s er j eg i gen­nem og no te­rer ned . B ag­eft er s er j eg k am­pen nor­malt og eva­lu­e­rer hol­dets præ­sta­tion.

Jeg v ar s elvsagt t il­freds m ed p ræ­sta­tio­nen i går mod F C København, f or­di v i s pil­le­de t il nul. Min konklusion eft er ana­ly­sen er, at j eg var god i du­el­ler­ne, v ar for­ud­se­en­de og læ­ste spil­let. Det er helt vildt vig­tigt for mig. Og så var jeg skarp i mi­ne du­el­ler.

Søn­dag – 16. au­gust

Jeg har for­talt min agent, hv ad der er vig­tigt for mig, hvis jeg skal sk ift e. Det skal væ­re en sam­let pak­ke. I og med, at jeg k un er 23, er det vig­tigt, at jeg s ta­dig k an ud­vik­le mig. Hvis det er mu­ligt, vil jeg og­så ger­ne vi­de, om det er træ­ne­ren, sport­s­di­rek­tø­ren el­ler præ­si­den­ten, der kø­ber mig, s å j eg og­så har en f or­nem­mel­se a f, h vad d er s ker i t il­fæl­de a f e n e ven­tu­el træ­ner­fy­ring. Sam­ti­dig er spil­lesti­len og liga­en og­så vig­tig. Jeg er r ime­lig god t il at om­stil­le mig t il f or­skel­li­ge s pil­lesti­le, men jeg ved og­så godt, at jeg er en dyg­tig du­el­spil­ler, at jeg er god på l åget, og at j eg ger­ne vil spil­le no­get t ak­tisk for­svars­spil, h vor m an h ar n og­le m idt­ba­ne­spil­le­re o g n og­le b acks, som t æn­ker sig om.

En­de­lig er der og­så det aspekt, at min kæ­re­ste og jeg snart har v æret s am­men i 10 å r. På e t t ids­punk t v il v i ger­ne s tif­te

Trans­fer­vin­du­et er lig med ryg­ter, hand­ler og store pen­ge. For ho­ved­per­so­ner­ne kan det væ­re bå­de fru­stre­ren­de, for­sty rren­de og fan­ta­stisk.

BT har bedt en af Su­per­liga­ens var­me­ste salgsem­ner, FC Midtjyl­lands

skri­ve dagbog fra en uge i det åb­ne trans­fer­vin­due, der be­gynd­te med en selvsik­ker kom­men­tar og kul­mi­ne­rer med en kamp i Eu­ro­pa League, der kan få be­ty dning for at hans frem­tid.

*****

Men jeg har ba­re fun­det ud af, at jeg har mas­ser af tid end­nu t il a t u d vik­le mig. Min a mbi­tion e r a t væ­re d en b ed­ste, h ver g ang v i t r æner, h ver gang vi spil­ler kamp, hver enes te gang jeg står over for en mod­stan­der, og når jeg har den ind - stil­ling, s å e r det og­så en præ­sta­tion i s ig s elv at kun­ne l uk­ke ned f or ek­sem­pel­vis en dyg­tig an­gri­ber som Tom­my Be­ch­mann. FC Midtjyl­lands Erik Svi­at­chen­ko ( nr. 4) kun­ne med sinds­ro plan­te et bil­le­de fra fre­dagskam­pen mod FC København i sin dagbog. Kam­pen endt e uden mål, og der­med hav­de for­svars­spil­le­ren gjort sit job. Fo­to: Claus Fi­sker, Iris

*****

***** I ste­det tog vi et mø­de bag­eft er, hvor vi ev alu­e­re­de min præ sta­tion og tal­te om po­ten­ti­el­le mu­lig­he­der. Al­lan for­tæl­ler mig, at klub­ber fra bå­de Frankrig og Hol­land har ha ftr epræ­sen­tan­ter p å s ta­dion, men så læn­ge der ik­ke er no­get kon­kret, er det svært at for­hol­de sig til det.

Da jeg var yn­gre, v ar det no­get, der fyld­te en del me­re, mens trans­fer­vin­du­et var åbent. Skal vi ta­ge det til­bud, el­ler skal vi ven­te. Nu har jeg fun­det ud af, at der er én vej. Den hed­der, at j eg spil­ler mi­ne fod­bold­kam­pe og de­di­ke­rer mig 100 pro­cent til det, og så er der en an­den vej, der hed­der trans­fer­vin­du­et og spe­ku­la­tio­ner. Før i t iden kryd­se­de de ve­je he­le ti­den hin­an­den, og det var s vært, men nu er jeg af­kla­ret med, at det er et si­de­lø­ben­de spil, der kø­rer.

*****

*****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.