’’

Re­al Madrids nye stjer­ne­frø Ma­teo Kova­cic har væ

BT - - SPORTEN - NOK EN STJERNE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Han er 21 år gam­mel. Han skal i gang med sin sy­ven­de sæ­son i de voks­nes ræk­ker. Og i den­ne sæ­son skal han bi­de ske­er med klo­dens må­ske bed­ste midt­ba­ne­trup.

In­gen skal be­skyl­de Ma­teo Kova­cic for at træ­de for­sig­tigt og sel­vud­s­let­ten­de frem i ver­den. Det gør man sjæl­dent, når man al­le­re­de som 17- årig var med til at vin­de mester­skab og po­kal­ti­tel. Og når man har run­det 20 kam­pe i Champions League al­le­re­de som te­e­na­ger.

Den slags spil­le­re er sjæld­ne. Og hvis ik­ke man helt er med på, hvori det unik­ke ved li­ge net­op Kova­cic be­står, bør man må­ske ta­ge den for­hen­væ­ren­de In­ter-, Ju­ven­tus- og Bay­ern- træ­ner Giovan­ni Trap­pa­to­nis ord til ef­ter­ret­ning.

» Han er en blan­ding af Ka­ka og Cla­ren­ce Se­edorf. «

Im­puls­køb

Det kan vi­se sig at væ­re en- ten en vel­sig­nel­se el­ler en for­ban­del­se for en spil­ler, der me­re end no­gen an­den i 250 mio. kr. pris­klas­sen har lig­net et im­puls­køb fra Re­al Madrid- træ­ner Ra­fa­el Be­ni­tez’ si­de.

Selv på et trans­fer­mar­ked, hvor alt er i spil og til for­hand­ling for den ret­te pris, var sal­get af Kova­cic en over­ra­skel­se. Den kom så at si­ge ud af næ­sten in­gen­ting. For­di Re­al Madrid egent­lig har alt ri­ge­ligt, og for­di In­ter si­den Ro­ber­to Man­ci­ni over­tog ro­ret i mo­de­by­en, har væ­ret glad for at kun­ne træk­ke på den un­ge kro­ats kom­pe­ten­cer. Bå­de i

At vi har mi­stet to vær­di­ful­de spil­le­re gør, at vi kan kø­be ind på plad­ser, hvor vi el­lers mang­ler

Ro­ber­to Man­ci­ni, In­ter­træ­ner, om Ma­teo Kova­cic

og Xherdan Shaqui­ri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.