RDRENGEN

Ærk­tø­jet i or­den. Men får han lov at vi­se det frem?

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015 hol­dets ma­skin­rum og kre­a­ti­ve værk­sted.

» Lad os hå­be, vi kan få fat i nog­le pas­sen­de spil­le­re, for vi skal spil­le me­get snart. At vi har mi­stet to vær­di­ful­de spil­le­re gør, at vi kan kø­be ind på plad­ser, hvor vi el­lers mang­ler, « lød mel­din­gen fra Man­ci­ni, da sal­get af Ma­teo Kova­cic og den schweizi­ske klub- kol­le­ga Xherdan Shaqui­ri var en re­a­li­tet.

Stjer­ne­støv

Det er vil­kå­re­ne selv for en træ­ner i en tra­di­tions­klub som In­ter at se spids­kom­pe­ten­cen si­ve væk ved højlys Ma­teo Kova­cic ( lig­gen­de på stort fo­to og her­over) må nok for­ven­te en del me­re kon­kur­ren­ce på midt­ba­nen, nu hvor han skif­ter In­ter­trøj­en ud med Re­al Madrids dit­to. Fo­to: AFP, EPA dag til den må­ske stør­ste fak­tor i fod­bol­dens fø­de­kæ­de. Det er ba­re at ret­te ind og kom­me vi­de­re i tek­sten.

Spørgs­må­let er da og­så me­re, hvad Re­al Madrid egent­lig vil med Kova­cic. På en midtbane, der i for­vej­en oser af ta­lent, og hvor stjer­ne­stø­vet fy­ger en­hver mod­stan­der om ha­ser­ne.

Iro­nisk nok kan Re­al Madrids nyind­køb det sam­me som Luka Mod­ric al­le­re­de bril­le­re med. Væ­re det na­tur­li­ge bin­de­led mel­lem midtbane og an­greb, sør­ge for at ska­be ba­lan­ce, is­ce­ne­sæt­te spil­let ved at fal­de dy- be­re ned i ba­nen, fin­de de frie rum og el­lers kry­dre det he­le med et ar­se­nal af dri­blin­ger over gen­nem­snit­tet.

For de fle­ste klub­ber vil­le det væ­re ud­søgt de­li­ka­tes­se og mund­vands­frem­kal­den­de. Men i den span­ske ho­ved­stad le­ver man sta­dig et liv i ød­sel­hed over overflod. I hvert fald når det kom­mer til en klub, hvor Ga­la­cti­cos selv­for­stå­el­sen blev født i de vil­de 00’ ere.

Ma­teo Kova­cic kom­mer til en klub, hvor pu­bli­kums­fa­vo­rit­ten Isco igen og igen im­po­ne­rer. Han kan ven­te at se Je­se ven­de tilbage ef­ter en læn­ge­re­va­ren­de ska­des­pau­se, og han kan hil­se på ka­pab­le midt­ba­ne­folk som Lucas Silva, Ca­se­miro og Asi­er Il­lar­ra­men­di. Ud­over ty­per som lands­man­den Luka Mod­ric, To­ni Kroos og Ga­reth Ba­le, der trods kri­tik sta­dig ser ud til at væ­re første­valg som en slags hæn­gen­de an­gri­ber.

Det er ik­ke no­get nemt sted at slå igen­nem. In­gen får ik­ke no­get foræ­ren­de. For en fi­gur som Kova­cic, der har væ­ret vant til at se det he­le kom­me til ham, kan mø­det med Re­al Madrid bli­ve en test for tå­lm­dig­he­den me­re end for fod­bol­dev­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.