HER SKAL DIN K

Om min­dre end to uger luk­ker trans­fer­vin­du­et. Su­per­liga- klubb sta­dig plads til for­bed­rin­ger i langt de fl este trup­per. Her er ove

BT - - SPORTEN - DE­AD­LI­NE Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Når trans­fer­vin­du­et luk­ker ved mid­nat 31. au­gust, skal nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger væ­re ta­get rundt om i de dan­ske klub­ber. BT har ta­get pul­sen på Su­per­liga­klub­ber­ne og spurgt, om de skal hand­le me­re in­den de­ad­li­ne.

For er Pio­ne Si­sto, der in­den den­ne som­mer lig­ne­de det stør­ste salgsob­jekt i liga­en, sta­dig FCM- spil­ler til eft er­å­ret?

Skal OBs Emil Lar­sen til det østjy­ske, hvor AGF ryg­tes til at væ­re bej­ler?

Og kan klub­ber som Randers og Es­b­jerg kla­re sig med for­svarskæ­der, som har luk­ket to mål ind i snit?

Al­le de spørgs­mål skal be­sva­res, når trans­fer- gongon­gen ly­der, og trans­fer­vin­du­et klap­per i. Sport­s­di­rek­tør Jes­per Hansen Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Poul­sen Sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Hørs­holt Sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015 Sport­s­di­rek­tør Jens An­der­s­son

» Vi kig­ger sta­dig på at få me­re kon­kur­ren­ce på må­l­mand­spo­sten. Mi­cha­el Fal­kes­gaard er nok ude re­sten af sæ­so­nen, så der er nu én min­dre til at skær­pe kon­kur­ren­cen. Vi er egent­lig tryg­ge ved vo­res mid­ter­for­sva­re­re, men vi er klar til at kig­ge på det, hvis den rig­ti­ge spil­ler duk­ker op. « Må­l­mand­spo­sten har væ­ret OBs helt store pro­blem si­den Roy Car­roll. Jes­per Chri­sti­an­sen, Ste­fan Wes­sels, Emil Ous­a­ger, Mads Toppel el­ler de n u v æ r e n d e ke­e­pe­re er ik­ke løs­nin­gen. En må­l­mand er et must.

» Ja, det vil vi. Hvis vi kan kom­me af sted med det, vil vi ger­ne styr­ke os i det cen­tra­le for­svar og må­ske og­så på den cen­tra­le midtbane. Det er de ste­der, vi kig­ger mest på. I for­sva­ret vil vi ger­ne ha­ve fle­re al­ter­na­ti­ver. Vi er lidt sår­ba­re på ba­ck­er, og når der er ska­der dér, flyt­ter vi en mid­ter­for­sva­rer ud. Så det vil gi­ve me­re tryg­hed at ha­ve fle­re al­ter­na­ti­ver. « Det er ik­ke kun Ni­els Fre­de­rik­sens skyld, at Es­b­jerg har luk­ket man­ge mål ind. Der mang­ler tem­po og nær­kamps­styr­ke i for­sva­ret.

» Det er ik­ke vo­res grund­læg­gen­de øn­ske, at der skal ske me­get me­re. Men går vi vi­de­re til Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let, vil vi hen­te for­stærk­nin­ger . «

» Det kun­ne godt væ­re, at der var plads til en an­den ty­pe, for­di vi kom­mer til at spil­le man­ge for­skel­li­ge kam­pe. Men li­ge nu har vi den trup, vi har . « Hvis Brøndby vil i top tre, skal hol­det for­stær­ke sig. En cen­tral midt­ba­ne­spil­ler og en cen­tral for­sva­rer bør væ­re før­ste- og an­den­pri­o­ri­tet.

» Vi har haft et ak­tivt trans­fer­vin­due, hvor vi er lyk­ke­des med man­ge af de ting, vi ger­ne vil­le. Vi har hen­tet spil­le­re på lands­holds­ni­veau som Pe­ter An­ker­sen, Kas­per Kusk, Wil­li­am Kvist, Fe­de­ri­co San­tan­der og Benja­min Ver­bic ind tid­ligt og har en me­get stærk trup, som, vi me­ner, kan ind­fri vo­res mål­sæt­ning om et dansk mester­skab. « Det er svært at pe­ge på hul­ler i FCK- trup­pen. Spørgs­måls­teg­ne­ne står i an­gre­bet, hvor Cor­ne­li­us er langt fra for­men, og San­tan­der mang­ler at sco­re sit før­ste Su­per­liga­mål. Men det er pt. l uksuspro­ble­mer.

» Vi har øj­ne og ører åb­ne for in­ter­es­san­te mu­lig­he­der, men vi er su­per til­fred­se med den trup, vi har. Hvis Ni­co­laj Thom­sen bli­ver solgt, vil vi sand­syn­lig­vis hen­te en er­stat­ning. «

» Han spil­le­de kun gan­ske få kam­pe i for­å­ret, og bå­de Kas­per Pe­der­sen og Jakob Blåb­jerg har vist, at de er værd at sat­se på ved si­den af Ken­neth Emil Pe­ter­sen. Så vi er egent­lig godt til­freds . « Hvis AaB vil nå det de­fen­si­ve ni­veau ef­ter sal­get af Thelan­der, skal der hand­les til for­sva­ret. Har klub­ben tå­l­mo­dig­hed, kan man, som man har gjort de se­ne­ste tre- fi­re år, sat­se på Pe­der­sen og Blåb­jergs ud­vik­ling.

» Ja. Af respekt for spil­ler­ne, vil jeg ik­ke kom­men­te­re på, hvor vi vil for­stær­ke os. «

» Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re på. Vi vil få fle­re spil­le­re i trup­pen, men hvor de en­der på ba­nen, bli­ver hos mig. Det kom­mer sand­syn­lig­vis til at dre­je sig om to nye spil­le­re. « Of­fen­si­ven ser pæn ud, men de­fen­si­ven har brug for kva­li­tet. Ger­ne en cen­tral for­sva­rer og må­ske end­da en må­l­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.