KLUB HAND­LE

Ber­ne har al­le­re­de haft travlt med at hand­le, men der er er­blik­ket over, hvad din klub har tænkt sig

BT - - SPORTEN - Fo­to: Sø­ren Bid­strup

OONNSSDDAAGG 1 199. A. UAGUUGSUTS 2T0 215015 Sport­s­di­rek­tør Ole Ni­el­sen Sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jen­sen Sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in Sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen Er ik­ke vendt tilbage på BTs hen­ven­del­ser. Er ik­ke vendt tilbage på BTs hen­ven­del­ser.

» Ja, vi kig­ger på at for­stær­ke of­fen­si­ven. Så det bli­ver i hvert fald en an­gri­ber. «

» Ja, det er pla­nen. De­blé har ind­til vi­de­re ik­ke haft mar­gi­na­ler­ne med sig og har ik­ke 100 pro­cent ramt sit ni­veau, men vi hå­ber, han igen kom­mer på scor­ings­kurs. « Vi­borg har gjort det fint, men mang­ler en mak­ker til De­blé. Han har helt klart nog­le spæn­den­de værk­tø­jer, men mang­ler ru­ti­ne og over­blik på det­te ni­veau. Det kom­mer, men kan Vi­borg ven­te?

» Ja, vi vil ger­ne for­stær­ke os på den cen­tra­le midtbane. Vi går ik­ke ef­ter én spe­ci­el ty­pe, men kig­ger bå­de på 6’ ere og 8’ ere. «

» En til to spil­le­re kan bli­ve ak­tu­el­le, som det er li­ge nu. « Si­den Ni­co­lai Stok­holm og se­ne­re An­ders Chri­sti­an­sens af­gang, har FCN mang­let so­li­di­tet på den cen­tra­le midtbane. Hvis Al­lan K. Pe­der­sen har lyst til at bru­ge pen­ge, er det ba­re med at kom­me igang, CV.

» Vi hå­ber at kun­ne fin­de en en­kelt spil­ler me­re til ven­stre ba­ck, hvor vi kun har Jes­per Lauridsen. «

» Det kom­mer an på, hvor­når det ske­te, og hvor­dan det går os i Eu­ro­pa, så der er man­ge ting i den ka­ba­le. « FC Midtjylland har i sa­gens na­tur et stærkt hold. Ene­ste op­lag­te for­stærk­nings­mu­lig­hed er på ven­stre ba­ck, hvor man ik­ke ba­re bør ha­ve en ba­ck­up, men et nyt første­valg.

» Det kan godt væ­re. Vi har kig­get på en for­stærk­ning til vo­res ba­ger­ste kæ­de gen­nem læn­ge­re tid. Og hvis fle­re af vo­res spil­le­re ta­ger af­sted, skal vi selv­føl­ge­lig ha­ve nog­le an­dre ind. «

» Vi har ik­ke øko­no­misk rå­de­rum til me­re end én spil­ler, hvis ik­ke der er an­dre, der ta­ger af­sted. Men vi er gan­ske fint til­fred­se med trup­pen, som den er nu. « Sønderjyske har en for­nuf­tigt sam­men­sat trup og har mas­ser af valg­mu­lig­he­der helt i front. Men som Hay­sen si­ger, er der plads til ek­stra kva­li­tet bag­u­de. Ho­bro mang­ler helt åben­lyst en an­gri­ber ef­ter at ha­ve skilt sig af med først Emil Berg­gre­en og si­den Mads Hvil­som. Det er ek­stremt vig­tigt at få kva­li­tet ind her. Randers har en pænt sam­men­sat trup, men ser tynd ud i de­fen­si­ven. Kan godt bru­ge en spil­ler el­ler to til bred­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.