’’

Mi­cha­el Laud­rup af­vi­ser fri­e­ri fra det ekso­ti­ske land

BT - - SPORTEN - EL­LERS TAK Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Mi­cha­el Laud­rup om det me­xi­can­ske land­stræ­nerjob

Jeg me­ner, at det bør væ­re en mand, der har et godt lo­kal- og re­gions­kend­skab, som skal ha­ve job­bet

Mi­cha­el Laud­rup er glad for at væ­re kan­di­dat til land­stræ­nerjob­bet i Me­xi­co. Men job­bet er ik­ke no­get for ham, for­tæl­ler han til BT.

Mi­cha­el Laud­rup skal ik­ke væ­re land­stræ­ner i Me­xi­co. Det slog han i går fast med syv­tom­mer­søm over for BT.

Mandag aft en kun­ne det me­xi­can­ske fod­bold­for­bund el­lers for­tæl­le, at Laud­rup står på den li­ste, hvor­fra den næ- ste land­stræ­ner i det fod­bold­ga­le land skal fi ndes.

» Mi­cha­el Laud­rup er et af få nav­ne på li­sten over kan­di­da­ter til job­bet som me­xi­cansk land­stræ­ner, « sag­de for­bun­dets pres­se­chef, Is­ra­el Márquez López.

Men det bli­ver ik­ke Laud­rup, der afl øser Mi­gu­el Her­re­ra i det om­strid­te job. Dan­marks stør­ste træ­ner­navn er stolt over at væ­re kan­di­dat til job­bet, men det er ik­ke i Me­xi­co, Laud­rups frem­tid lig­ger.

» Jeg er selv­føl­ge­lig glad for at væ­re kan­di­dat til land­stræ­ner­po­sten i et så stort fod­bold­land som Me­xi­co. Men jeg me­ner, at det bør væ­re en mand, der har et godt lo­ka­log re­gions­kend­skab, som skal ha­ve job­bet. Så jeg skal ik­ke til Me­xi­co, « ly­der det fra Mi­cha­el Laud­rup over for BT.

Me­xi­co har haft pro­ble­mer med at be­sæt­te det le­di­ge land­stræ­ner­sæ­de, si­den Mi­gu­el Her­re­ra for tre uger si­den blev smidt på po­r­ten for at slå en jour­na­list. Men det bli­ver alt­så ik­ke Laud­rup, der lø­ser dén pro­blem­stil­ling.

Hvad nu?

Der­med er Mi­cha­el Laud­rups frem­tid fort­sat et stort spørgs­måls­tegn. Som al­tid har der væ­ret man­ge ryg­ter om­kring den dan­ske træ­ner, men end­nu har han ik­ke en ny ar­bejds­gi­ver på plads.

Den dan­ske træ­ner har væ­ret ar­bejds­løs, si­den han i ju­ni må­ned stop­pe­de i Qa­ta­r­klub­ben Lek­hwiya. Si­den har han blandt an­det brugt ti­den med fa­mi­li­en og på et sølv­bryl­lup med Fru Siw.

Det me­xi­can­ske job er dog ik­ke det ene­ste, Mi­cha­el Laud­rup sæt­tes i for­bin­del­se med net­op nu. Og­så det le­di­ge træ­ner­sæ­de i Olym­pique Mar­seil­le har Laud­rup på ryg­tebør­sen fl ir­tet med. Og så er der na­tur­lig­vis Mor­ten Ol­sens dan­ske land­stræ­nerjob.

Mi­cha­el Laud­rup har tid­li­ge­re ud­talt, at hans næ­ste job skal væ­re en­ten i en eu­ro­pæ­isk stor­klub el­ler et me­re ekso­tisk sted som den ame­ri­kan­ske MLS. Me­xi­co bli­ver det i hvert fald ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.