En ska­de me­re, og fe­sten er for­bi ’’

Mi­cha­el Ma­ze er­ken­der, at det skal væ­re nu, hvis han skal nå de mål, han har

BT - - SPORTEN - NU EL­LER AL­DRIG Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Mi­cha­el Ma­ze

Det er ik­ke OL for en­hver pris. Skal jeg til Rio, er det for at spil­le om me­dal­jer­ne

Mi­cha­el Ma­ze ved det bed­re end no­gen. Én ska­de me­re, og kar­ri­e­ren er slut.

Der­for har han ik­ke ta­get chan­cer, men med eng­le­blid tå­l­mo­dig­hed ven­tet i 11 lange må­ne­der ef­ter sin se­ne­ste ope­ra­tion, en brusk­ska­de i høj­re knæ, in­den sit co­me­ba­ck mod Ma Lin.

» Jeg var ban­ge for, at jeg hav­de mi­stet me­re og er glad og let­tet. Det var me­get po­si­tivt. Jeg mær­ke­de ik­ke ska­den, be­væ­ge­de mig godt og har sta­dig hur­tig­he­den og in­stink­tet, « si­ger Mi­cha­el Ma­ze.

» Nu skal man ik­ke ta­ge træ­nings­kam­pen for me­re, end den er. Det var jo hel­ler ik­ke den gam­le Ma Lin. Han var ik­ke i form. Re­sul­ta­tet er egent­lig li­ge­gyl­digt. Men jeg sy­nes, der er no­get at byg­ge vi­de­re på, når jeg al­le­re­de nu har fø­lel­sen og kan flyt­te mig på den må­de. «

Frisk som en fisk

Mandag åb­ne­de Mi­cha­el Ma­ze kul­tur­hu­set Absa­lon i den tid­l­ge­re Absa­lons Kir­ke på Vester­bro. Det gjor­de han med en kamp mod ki­ne­si­ske Ma Lin, 35, ni­dob­belt ver­dens­me­ster og tredob­belt olym­pisk guld­vin­der. Til Ma­zes store glæ­de og over­ra­skel­se sad kam­pen dog ik­ke i be­ne­ne da­gen der­på.

Han var frisk som en fisk og ser frem til re­tur­mat­chen mod Ma Lin i det dansk/ ki­ne­si­ske stæv­ne i af­ten i Rå­d­hus­hal­len i Oden­se i for­bin­del­se med H. C. Andersen Festi­vals. I 2005 blev den dan­ske bord­ten­nis­stjer­ne ud­nævnt til am­bas­sa­dør for den fyn­s­ke even­tyr­dig­ter, som og­så er kendt og el­sket af hvert barn i Ki­na.

» Jeg ny­der at væ­re tilbage. Jeg har sav­net min sport. Jeg har sta­dig nog­le mål, jeg ger­ne vil nå, men jeg må og­så er­ken­de, at får jeg en ny ska­de, som kræ­ver en læn­ge­re pau­se, er fes- ten slut. Jeg fyl­der 34 år om to uger og kan ik­ke tå­le fle­re pau­ser. «

BT har reg­net ud, at Mi­cha­el Ma­ze i sin lange in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re ( han blev pro­fes­sio­nel i Borus­sia Düsseldorf som 16- årig) har væ­ret væk i om­kring fem år sam­men­lagt. Groft sagt, er det kun ho­ve­d­et, der al­drig har væ­ret ska­det.

» Må­ske er jeg slet ik­ke skabt til bord­ten­nis, « fun­de­rer Ma­ze.

Ik­ke OL for en­hver pris

Ef­ter kam­pe­ne mod Ma Lin er Mi­cha­el Ma­ze med i Au­stri­an Open i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, in­den han use­e­det stil­ler op i EM på sin gam­le rus­si­ske hjem­me­ba­ne i Eka­te­rin­burg fra 25. sep­tem­ber.

Et års pau­se har sendt ham ud af ver­dens­rang­li­sten, men at han sta­dig er hot, un­der­stre­ger dén kon­trakt, han net­op har skre­vet med Na­tur Ener­gi til og med OL i Rio de Ja­neiro.

» Sponsoraf­ta­len vi­ser, hvil­ken spil­ler og per­son Mi­cha­el er, « si­ger hans ma­na­ger, Mads H. Fre­de­rik­sen, f- re­k­la­me.

Det er Mi­cha­el Ma­zes næst­bed­ste sponsoraf­ta­le. Kun den livslan­ge kon­trakt med det ja­pan­ske bord­ten­nis­fir­ma But­ter­fly har ka­stet me­re af sig.

Mi­cha­el Ma­ze har del­ta­get i fi­re OL- tur­ne­rin­ger og går ef­ter at få den fem­te med, men han po­in­te­r­er og­så:

» Det er ik­ke OL for en­hver pris. Skal jeg til Rio, er det for at spil­le om me­dal­jer­ne, « si­ger han.

For tre år si­den var han to bol­de fra se­mi­fi­na­len i Lon­don. Den ene­ste af hans syv me­dal­jer ved OL, VM og EM, der er hen­tet i OL, er bron­zen med Finn Tugwell i At­hen.

Mi­cha­el Ma­ze nød sit co­me­ba­ck mandag af­ten, men han er og­så klar over, at det skal væ­re nu, hvis han skal nå si­ne mål, for en ny læn­ge­re ska­de vil be­ty­de kar­ri­e­re­stop. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.