WA­DA vil ude­luk­ke lan­de

BT - - SPORTEN - DO­PING To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

I for­sø­get på at kom­me do­ping til livs over­ve­jer det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WA­DA, nu at ude­luk­ke ik­ke blot at­le­ter, men lan­de fra del­ta­gel­se i sports­be­gi­ven­he­der.

Hvis et land har et vist an­tal do­ping­mis­bru­ge­re på et år, vil he­le lan­det bli­ve ude­luk­ket fra sporten. Det kan må­ske bli­ve en re­a­li­tet i frem­ti­den.

I hvert fald over­ve­jer WA­DA kraf­tigt at gø­re brug af mu­lig­he­den for at stop­pe de man­ge do­ping­mis­bru­ge­re.

WA­DAs præ­si­dent, Craig Re­e­die, si­ger til det ame­ri­kan­ske me­die CNN, at han tror, ti­den er den ret­te til at ind­fø­re så­dan et til­tag.

» Det tror jeg. Jeg af­ven­ter, hvad min eks­pert­kom­mi­sion si­ger til det, « si­ger han til CNN.

Mu­lig­he­den bli­ver over­ve­jet ef­ter fle­re do­pings­kan­da­ler i den se­ne­ste tid. Blandt an­det er en del rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re un­der do­ping­mi­stan­ke ef­ter at ha­ve af­le­ve­ret suspek­te blod­prø­ver.

» Det er en me­get, me­get al­vor­lig sank­tion, for­di det kan væ­re et hårdt­slå­en­de red­skab. Må­ske er det nød­ven­digt. Jeg ved det ik­ke, det er al­drig ble­vet gjort før, « si­ger Craig Re­e­die.

Ni­ge­ria har prø­vet det

Selv om et helt land al­drig er ble­vet ude­luk­ket fra OL for ek­sem­pel, har der væ­ret fle­re ek­semp­ler i in­di­vi­du­el­le tur­ne­rin­ger.

Det in­ter­na­tio­na­le vægt­løft­nings for­bund, IWF, ude­luk­ke­de i 2002 Ni­ge­ria fra Com­monwe­alth Ga­mes, og i rid­ning er De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter i år ble­vet ude­luk­ket fra in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer ef­ter en se­rie af do­pings­kan­da­ler, skri­ver CNN.

Som an­tido­pin­ga­gen­tur kan WA­DA ik­ke selv hånd­hæ­ve så­dan en ka­ran­tæ­ne. Det vil for­bund som det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, IAAF, skul­le gø­re.

WA­DA over­ve­jer nu at ude­luk­ke lan­de og ik­ke blot at­le­ter for at stop­pe de man­ge do­pings­kan­da­ler, der li­ge

nu især præ­ger at­le­tik­kens ver­den. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.