Fol­ket skal si­ge ja til Dong- salg

60 un­der­skrift er i Fol­ke­tin­get kan ud­lø­se fol­ke­af­stem­ning om frem­ti­digt salg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

En­heds­li­sten vil i det nye fol­ke­ting un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at brem­se et kom­men­de fra­salg af sta­tens ak­tier i Dong.

» Vi me­ner, at der bør ud­skri­ves en fol­ke­af­stem­ning om, hvor­vidt Dong skal sæl­ges, « si­ger Pel­le Drag­sted eft er par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i Ka­strup i går.

Et stort fl er­tal i Fol­ke­tin­get har al­le­re­de be­slut­tet at gå vi­de­re med pla­ner­ne om at børsno­te­re det stats­li­ge ener­gi­sel­skab. Det skal ske i 2017 og har til for­mål at for­be­re­de fra­sal­get af sta­tens ak­tie­an­del på 60 pct.

En­heds­li­sten me­ner, at sal­get er uklogt og ad­va­rer mod, at rus­si­ske oligar­ker og kapitalfonde kom­mer til at be­stem­me over den dan­ske ener­gi­for­sy­ning. Fol­ke­af­stem­ning i novem­ber » Når man sælger ud af sta­tens ejen­dom, er det en han­del, der ik­ke kan gø­res om, og så bør man spør­ge dan­sker­ne først, « si­ger Pel­le Drag­sted.

Han fo­re­stil­ler sig, at fol- ke­af­stem­nin­gen kan læg­ges sam­men med den al­le­re­de ved­tag­ne fol­ke­af­stem­ning til novem­ber om eu­ro­pol, el­ler hol­des sam­men med det næ­ste kom­mu­nalvalg.

Smut­hul i grund­loven

Hvis et fl er­tal i Fol­ke­tin­get mod­sæt­ter sig ide­en med at spør­ge væl­ger­ne, har En­heds­li­sten en trus­sel i bag­hån­den.

Et sjæl­dent an­vendt smut­hul i grund­loven gi­ver nem­lig mu­lig­hed for at sen­de en sag til fol­ke­af­ste­m­ing, hvis 60 med­lem­mer af Fol­ke­tin­get øn­sker det. En­heds­li­sten har no­te­ret sig, at der i vis­se spørgs­mål er mu­lig­hed for at bru­ge den så­kald­te sy­stem­kri­ti­ske al­li­an­ce på Bor­gen be­stå­en­de af EL, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. Ef­ter val­get rå­der de tre par­ti­er over 64 man­da­ter.

Sø­ren Es­per­sen fra DF be­kræft er, at hans par­ti er pa­rat til at bru­ge den om­tal­te mu­lig­hed, hvis der er en ’ pas­sen­de sag’, som han si­ger.

» Vi vil al­tid for­sø­ge at pres­se re­ge­rin­gen til at få så me­get som mu­ligt af vo­res po­li­tik igen­nem, og man kan ik­ke ude­luk­ke, at vi i yder­ste kon­se­kvens vil gå den her vej. Men om Dong er den ret­te sag, er det for tid­ligt at si­ge, « si­ger han.

En­heds­li­stens tre front­fi­gu­rer Pel­le Drag­sted, Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen og Per­nil­le Skip­per vil ha­ve fle­re fol­ke­af­stem­nin­ger.

Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.