Vagt­hund­en er tilbage

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

Når Fol­ke­tin­get åb­ner til ok­to­ber, ven­der En­heds­li­sten tilbage til den klas­si­ske rolle som vagt­hund.

Par­ti­et fi k det bed­ste valg for den an­ti- ka­pi­ta­li­sti­ske ven­stre­fl øj si­den 1945, og det har man tænkt sig at ud­nyt­te på fl ere må­der.

Per­nil­le Skip­per si­ger, at par­ti­et skal væ­re bor­ger­nes vagt­hund på Chri­sti­ans­borg.

» Den rolle er vi nok bedst kendt for. Vi har kæm­pet for me­re de­mo­kra­ti, og vi har gra­vet i magt­mis­brug. Vi var imod den ny off ent­lig­heds­lov, vi væl­te­de en mi­ni­ster på hans nød­løgn, og vi har sat fo­kus på po­li­ti­ker­nes pen­sio­ner, « si­ger hun.

Vil sik­re stør­re åben­hed

I fl ere sa­ger har man stå­et si­de om si­de med DF og LA, og Per­nil­le Skip­per hå­ber, at de tre par­ti­er igen kan fi nde sam­men om at sik­re stør­re åben­hed om par­ti­støt­te.

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen vil ar­bej­de for at sam­le et al­ter­na­tivt fl er­tal uden om Ven­stre. Det er der go­de chan­cer for på tre om­rå­der, me­ner hun. Det er dag­pen­ge, vel­færd og so­ci­al dum­ping.

» For­ud­sæt­nin­gen er, at DF og S hol­der de­res løft er. Her kan vi selv­føl­ge­lig godt bli­ve be­kym­re­de, når vi ser på hvor­dan de to par­ti­er stem­te for me­get vold­som­me nedskæ­rin­ger i kom­mu­ner­nes øko­no­mi, « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Al­li­ge­vel vur­de­rer hun, at der er op­lag­te mu­lig­he­der for at pres­se Løk­ke på fi nans­lo­ven og på dag­pen­gere­for­men.

» Vi er ble­vet det næst­stør­ste par­ti i op­po­si­tio­nen, og det skal vi ud­nyt­te, « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.