Ja, nyt fl er­tal be­ty der nye krav

Er det ri­me­ligt, at re­ge­rin­gen vil gen­be­hand­le til­de­lin­gen af en ræk­ke dan­ske stats­bor­ger­ska­ber?

BT - - DEBAT - JAN E. JØR­GEN­SEN Ind­føds­retsord­fø­rer, Ven­stre

UN­DER DEN RØ­DE re­ge­ring blev der gi­vet stats­bor­ger­skab til folk, som ik­ke for­sør­ger sig selv, folk som ik­ke kan dansk, og til folk, der har ved­lagt nog­le mysti­ske læ­ge­er­klæ­rin­ger – hvor vi f. eks. må spør­ge: Hvor­for i al­ver­den gør den syg­dom, at en per­son ik­ke kan læ­re dansk? Rød blok hånd­te­re­de ik­ke dis­pen­sa­tio­ner­ne or­dent­ligt. Al­le an­sø­ge­re, som blev fo­re­lagt for ind­føds­rets­ud­val­get, fi k god­kendt stats­bor­ger­ska­bet. Ven­stre­fl øj­en har ta­get for lem­fæl­digt på, hvad det vil si­ge at bli­ve dansk stats­bor­ger. Vi me­ner, at det er en me­get stor ting at op­nå stats­bor­ger­skab. Det har rød blok for­sømt ved at slæk­ke på kra­ve­ne.

AN­SØ­GER­NE HAR FÅ­ET et brev, som for­tæl­ler dem, at val­gre­sul­ta­tet kan be­ty­de, at af­gø­rel­sen kan bli­ve æn­dret – og hvor­for skul­le vi la­ve et for­be­hold, hvis det så ik­ke be­tød, at tin­ge­ne kan æn­dres? De sid­ste fi re år ud­del­te den for­ri­ge re­ge­ring tu­sind­vis af dis­pen­sa­tio­ner til per­so­ner, der tid­li­ge­re hav­de få­et af­slag. Nu gør vi det sam­me, ba­re med omvendt for­tegn. Det er der in­tet for­kert i. Vi bør ta­ge stats­bor­ger­ska­bet se­ri­øst. Og når der kom­mer en an­sø­ger, som dår­ligt kan si­ge ja el­ler nej – el­ler ved, hvad de si­ger ja el­ler nej til. Er man så dan­sker? Det me­ner jeg ik­ke.

ALT FOR MAN­GE har få­et dis­pen­sa­tio­ner til stats­bor­ger­skab, som er ble­vet ud­delt for rund­hån­det og på et for løst grund­lag. Der­for bør vi igen kig­ge på de an­søg­nin­ger, som fi k de­res af­gø­rel­se med et for­be­hold, eft er val­get blev ud­skre­vet. Nog­le vil selv­føl­ge­lig sta­dig få dis­pen­sa­tion, an­dre vil ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.