Sam­me kla­ge­sang fra bør­ne­ha­ver

BT - - DEBAT - DA­GENS LE­DER

Vis­se hi­sto­ri­er har det med gå i ring. Som nu hi­sto­ri­en om for­æl­dre, der ik­ke gi­der hol­der fe­rie med de­res børn og i ste­det sen­der dem i bør­ne­ha­ve. OG SOM VAR det pro­gram­plan­læg­ge­ren på DR, tryk­ker eks­per­ter­ne og­så på knap­pen for ge­nud­sen­del­ser, når de be­gyn­der at ta­le om for­æl­dre med et in­di­vi­du­elt livspro­jekt, som ta­ger på fe­rie uden børn. Sker det, at for­æl­dre sen­der po­der­ne i bør­ne­ha­ve og selv rej­ser til sy­dens sol? Det gør det sik­kert. Men er det al­min­de­ligt? Nej, det er det ik­ke. PRØV AT TA­GE en snak med om­gangskred­sen. Børn, som bli- ver sendt af sted i bør­ne­ha­ve og vug­ge­stue, for­di for­æl­dre­ne selv ta­ger på fe­rie el­ler ik­ke mag­ter at hol­de dem der­hjem­me, er alt­så ik­ke nor­men. Og det er godt, for børn har selv­føl­ge­lig og­så brug for fe­rie og af­slap­pen­de samvær med fa­mi­li­en. IN­STI­TU­TIO­NEN FRA AMA­GER kom­mer frem til, at me­re end hvert fj er­de barn har min­dre end tre ugers som­mer­fe­rie. Det kan jo og­så væ­re for­di, for­æl­dre­ne hol­der fe­rie på an­dre tids­punk­ter. Og da BT i går eft er­mid­dag tal­te med for­æl­dre­ne ved in­sti­tu­tio­nen, var det ik­ke en sam­ling men­ne­sker, der send­te un­ger­ne i bør­ne­ha­ven og selv holdt fe­rie. Det syn­tes de fak­tisk var en dår­lig idé. DER ER MAN­GE væ­sent­li­ge ting at dis­ku­te­re og de­bat­te­re, når det kom­mer til for­æl­dre­skab og in­sti­tu­tio­ner. Som at nær­væ­ret i en fa­mi­lie for­svin­der ned i te­le­fo­nens og iPad’ens skær­me. El­ler at nor­me­rin­ger­ne i in­sti­tu­tio­ner­ne er ved at nå et ni­veau, hvor man snart al­vor­ligt må over­ve­je, om det er an­svar­ligt at afl eve­re si­ne børn.

Når væ­sent­li­ge ting står i kø for at bli­ver ta­get op, kan det væ­re en smu­le an­stren­gen­de år eft er år at hø­re luft ige mel­din­ger om for­æl­dre, der ik­ke hol­der fe­rie med bør­ne­ne. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.