De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Ka­ri­na Ads­bøl ( DF) By- og bo­li­gord­fø­rer

@ Ads­bolAds­bl Kom­mu­ner­ne har pligt til at an­vi­se en fl ygt­ning en per­ma­nent bo­lig. Det gæl­der ik­ke for dan­ske stats­bor­ge­re. Hvor er hyle­ko­ret her? Hil­lary Cl­in­ton Præ­si­dent­kan­di­dat

@ Hil­laryCl­in­ton Ark­tis er en unik na­turskat. Så vidt vi ved, er ri­si­ko­en ved bor­in­ger slet ik­ke det værd. An­ders La­de­karl, Dansk Rø­de Kors

@ An­der­sLa­de­karl Med 100.000 nye fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter til Eu­ro­pa de se­ne­ste må­ne­der kræ­ves der hand­ling nu. Per­nil­le Skip­per ( EL) Retsord­fø­rer

@ PSkip­perEL Fler­tal for åben­hed om par­ti­støt­te teg­ne­de sig før val­get og nu. Det skal bru­ges – med el­ler uden Løk­ke Martin Li­de­gaard ( R) Skat­te­o­rd­fø­rer

@ mar­tin­li­de­gaard Tak til skat­te­mi­ni­ste­ren for åbent at in­drøm­me, at 1,1 mia. til bo­li­gjo­b­ord­nin­gen kun­ne an­ven­des bed­re. Men hvor­for så ik­ke gø­re det? Ras­mus Bryg­ger, tidl. fmd. LA Ung­dom

@ Ras­musBryg­ger Ær­ger­ligt at Mo­gens Cam­re blev­dømt. Ik­ke for­di hans yt­rin­ger ik­ke er ra­ci­sti­ske, men for­di man ik­ke skal straff es for ord. Kri­sti­an Jen­sen ( V) Uden­rigs­mi­ni­ster

@ Kri­sti­an_ Jen­sen Ver­den har brug for dansk hjælp. 60 mil­li­o­ner men­ne­sker er på fl ugt. Stort tak til dan­ske nød­hjælps­ar­bej­de­re. Pia Ol­sen Dyhr, fmd. So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti

@ Pi­aOl­sen Re­ge­rin­gen drop­per kli­ma- am­bi­tio­ner­ne! Trist for kli­ma­et, vo­res virk­som­he­der og ik­ke mindst vo­res børn!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.