JO­HAN­NE SØ­GER NYE AL­LI­AN­CER ’’

En­heds­li­stens 14 man­da­ter har det svært – de drøm­mer om et al­ter­na­tivt fl er­tal og sy­stem­kri­ti­ske al­li­an­cer

BT - - DEBAT -

En­heds­li­sten har al­drig haft et stør­re hold på Chri­sti­ans­borg. 14 man­da­ter. Ven­stre­fl øjs­par­ti­et er nu Fol­ke­tin­gets fj er­de­stør­ste. Og ’ det an­det­stør­ste i op­po­si­tio­nen’, som den po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen frem­hæ­ve­de i for­bin­del­se med par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i går. MEN HVAD NYT­TER det at ha­ve 14 knal­drø­de man­da­ter, hvis de blå par­ti­er har fl er­tal­let? Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen skal ik­ke reg­ne med, at det er hen­des num­mer, stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) ta­ster al­ler­først, når der ind­kal­des til for­hand­lin­ger. Godt nok sid­der re­ge­rin­gen kun på søl­le 34 man­da­ter, men det i sig selv brin­ger ik­ke En­heds­li­sten til fa­det.

Umid­del­bart ser det der­for ud til, at par­ti­et vil få li­ge så me­get ind­fl ydel­se, som Li­be­ral Al­li­an­ce fi k, da stats­mi­ni­ste­ren hed Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S). Med­min­dre par­ti­et skul­le få rig­tig me­get held med den plan, som Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen og grup­pe­fæl­ler­ne vil ope­re­re med i den kom­men­de po­li­ti­ske sæ­son.

En del af pla­nen går ud på at sam­le et al­ter­na­tivt, ’ so­ci­alt fl er­tal’ be­stå- en­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF, En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti. Vel­færd, dag­pen­ge og kam­pen mod so­ci­al dum­ping bør kun­ne sam­le, ly­der lo­gik­ken. Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen op­for­dre­de i går So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen til at drop­pe sin ’ dumstæ­dig­hed’ og mod­vil­je mod at til­fø­re et nyt dag­pen­ge­sy­stem fl ere pen­ge. Der skal nok kom­me en aft ale om dag­pen­ge, men sand­syn­lig­he­den ta­ler nu for et an­det fl er­tal med Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. ÉT ER KLA­RE pa­ro­ler i en valg­kamp. Vir­ke­lig­he­den har det med at ta­ge sig no­get me­re bro­get ud. Så­le­des har bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti al­le­re­de lagt stem­mer til re­ge­rin­gens øko­no­mi­aft ale, der vil be­ty­de nedskæ­rin­ger i de kom­mu­na­le bud­get­ter. Hvor Dansk Fol­ke­par­ti vil pla­ce­re sig, når det gæl­der kam­pen mod so­ci­al dum­ping, er vist hel­ler ik­ke klart. Og­så dét eft er­la­der det ’ so­ci­a­le fl er­tal’ i van­ske­li­ge kår. Sam­ti­dig har Løk­ke vist sig som en ope­ra­tio­nel re­ge­rings­chef med ev­nen til at se fl er­tal i fl ere far­ver.

En­heds­li­sten får svært ved at nyt­tig­gø­re de 14 man­da­ter. Men par­ti­et kan lar­me rundt om Løk­ke og På hvil­ke po­li­ti­k­om­rå­der skal par­ti­et for­sø­ge at gø­re sin ind­fl ydel­se gæl­den­de? ud­stil­le, hvis an­dre skul­le lø­be fra fl ot­te valg­kamp­sord. Og så kan par­ti­et for­sø­ge at ska­be ’ sy­stem­kri­ti­ske al­li­an­cer’. Før val­get ind­gik Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten en aft ale om at bru­ge en kat­t­e­lem i grund­loven, der gi­ver mu­lig­hed for at trum­fe fol­ke­af­stem­nin­ger igen­nem med kun 60 man­da­ter i ryg­gen. Nu har de tre par­ti­er værk­tø­jet, men om det kom­mer i brug, har vi til go­de at se. For hvad kan de bli­ve eni­ge om? Og vil de ge­ne­re Løk­ke med de sam­me sa­ger? EN­HEDS­LI­STEN SÅ GER­NE, at væl­ger­ne blev hørt i sa­gen om sta­tens fra­salg af Dong- ak­tier. Dansk Fol­ke­par­tis re­ak­tion un­der­stre­ger van­ske­lig­he­den med at ak­ti­ve­re al­li­an­cen: Par­tiets næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen er­klæ­rer, at DF er pa­rat, hvis der er ta­le om en ’ pas­sen­de sag’, men til­fø­jer, at det er for tid­ligt at si­ge, om Dong- sa­gen er den ret­te. Sø­ren Es­per­sen slår og­så fast, at DFs ud­gangs­punkt er at for­hand­le med re­ge­rin­gen. » Det er der, vi skal vi­se vo­res værd, « som han si­ger.

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen vil ger­ne frem­stå som sam­ler, vagt­hund og de sva­ge­stes for­kæm­per. Det før­ste bli­ver svært.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.