Ha­ck­e­re har af­slø­ret nav­ne­ne på bru­ger­ne af en dat­ing­s­i­te for gift e, der øn­sker en aff ære. Er det i or­den?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.33 DE­RES EGEN SKYLD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.37 FRYD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.00 BØR­NE­NE ER TA­BER­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.05

Ja, det er de selv ude om

Nej, det er folks pri­va­te sag

4.646 stem­mer på bt. dk

FA­MI­LI­ER OP­LØ­SES

Tho­mas Re­in­holt Mad­sen

Ut­ro­skab er be­stemt no­get skidt, og det er me­get svært at ha­ve ondt af » gri­se­bas­ser­ne « , men jeg har som skils­mis­se­barn lidt svært ved at de­le, den enor­me glæ­de og be­gej­string man­ge folk ka­ster om sig med he­r­in­de ved tan­ken om al­le de fa­mi­li­er, der nu skal op­lø­ses, for­di ( lad os er­ken­de det) en fl ok for­bry­de­re vil­le vi­se, hvad de er i stand til.

Lou­i­se Cham­k­hi

Det skul­le de ut­ro part­ne­re da ha­ve tænkt på, før de ka­ste­de sig ud i det gris. Det er helt og al­de­les de­res egen skyld.

Pay­am Ra­soul

Hvor er det fryd. Nu hå­ber jeg, al­le de ut­ro mænd og ko­ner en­der ale­ne. In­gen fortje­ner en ’ second chan­ce’ eft er ut­ro­skab.

Jens Mo­berg Andersen

Stak­kels de fa­mi­li­er der nu bli­ver split­tet. Der er kun én ta­ber, og det er bør­ne­ne. Stak­kels de mænd og kvin­der, der tro­e­de, de hav­de fun­det den ret­te. Men uan­set hvad: En gang ut­ro, al­tid ut­ro. Til­li­den bli­ver al­drig den sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.