PANELET

BT - - DEBAT -

SØ­REN HVI­ID PE­DER­SEN Par­ti­et har brug for at ska­be en po­li­tisk pro­fi l, der gi­ver væl­ger­ne go­de grun­de til at stem­me på par­ti­et. Selv­om det er ba­salt, er det pres­se­ren­de for De Kon­ser­va­ti­ve, for­di man har sej­let rundt i ideologisk zigzag­kurs de sid­ste 15 år. De be­gyn­der nær­mest for­fra. Groft sagt er det kun nav­net, de har tilbage. Ud­for­drin­gen bli­ver at gø­re op med den le­del­ses­kul­tur, hvor man an­sæt­ter folk ud fra, om de har gjort sig be­mær­ket i par­ti­et og KU. Par­ti­et luk­ker sig for me­get om sig selv.

Det kun­ne væ­re at rø­ve DF be­gre­bet ’ dansk­hed’, så po­li­tik­ken ik­ke kun hand­ler om, at skat­ter og af­gift er skal ned. Par­ti­et må åb­ne op for, at folk, der ik­ke nød­ven­dig­vis sid­der i fol­ke­tings­grup­pen, får ind­fl ydel­se på at ud­vik­le par­tiets po­li­tik.

Kon­ser­va­tiv kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.