Blod­bad hos lil­le­bror Lund­beck

Kri­se­ram­te Lund­beck fy­rer, mens No­vo Nor­disk fe­ster med bl. a. Nik & Jay på sce­nen

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

En­gang var de ri­va­ler. Men nu er kaplø­bet mel­lem de dan­ske me­di­ci­nal­gi­gan­ter Lund­beck og No­vo Nor­disk endt med en skak­mat til Lund­beck.

I går of­fent­lig­gjor­de Lund­beck, at man fy­rer hver sjet­te me­d­ar­bej­der. I sam­me uge som No­vo Nor­disk fejrer fir­ma­fest med pro­mi­nen­te nav­ne som Nik & Jay, Dizzy Mizz Lizzy og Poul Krebs. På to sce­ner. Na­tur­lig­vis med fest­fyr­vær­ke­ri ef­ter mid­nat.

Fra fy­rings­run­de til fest­fyr­vær­ke­ri. Så ty­de­ligt kan for­skel­len mel­lem per­ler­ne i den dan­ske me­di­ci­na­lin­du­stri i dag gø­res op. En for­skel, der kun er ble­vet me­re ty­de­lig gen­nem åre­ne.

Fra fle­re si­der ly­der for­kla­rin­gen, at man hos Lund­beck glem­te at tæn­ke på frem­ti­den. Groft sagt blev Lund­beck den im­pulsi­ve lil­le­bror, der brug­te al­le pen­ge­ne, mens sto­re­bror No­vo Nor­disk tænk­te frem. Det se­ne­ste regn­skab fra No­vo Nor­disk vi­ste et over­skud på 4,2 mio. kr. I ti­men.

» Man kan godt si­ge, at Lund­beck er lil­le­bror, mens No­vo er sto­re­bror. Det dæk­ker me­get godt for­skel­len mel­lem de to, « si­ger HansOt­to Lol­d­rup, der har skre­vet bo­gen ’ Dansk me­di­cin - hi­sto­ri­en om de dan­ske me­di­c­in­fa­brik­ker’.

No­vos stær­ke for­ben

» En af No­vos grund­læg­ge­re sag­de, at virk­som­he­den skul­le væ­re som en kænguru. Nem­lig ha­ve to stær­ke for­ben, det var i sin tid in­sulin og en­zy­mer, samt to stær­ke bag­ben til at støt­te, hvis de stær­ke for­ret­nings­om­rå­der svig­te­de, « si­ger Hans- Ot­to Lol­d­rup om No­vo Nor­disk, mens Lund­beck lag­de al­le si­ne æg i én kurv:

Nem­lig læ­ge­mid­ler mod hjer­ne­syg­dom­me.

Sal­get af de så­kald­te an­ti­de­pres­si­ve mid­ler gik i man­ge år rig­tig godt. Men pa­ten­ter­ne på to stor­sæl­ge­re er ud­lø­bet, og det har med­ført et fald i om­sæt­nin­gen på 35 pro­cent. Med top­chef Kå­re Schultz’ eg­ne ord er om­kost­nin­ger­ne nu ’ 100 pro­cent’ stør­re end ind­tæg­ter­ne.

Kæm­pe kri­se

» Lund­beck har væ­ret me­get af­hæn­gig af, hvor­når de har haft et præ­pa­rat med pa­tent, og hvor­dan kon­kur­ren­cen har set ud. Det er en af grun­de­ne til de­res kri­se i øje­blik­ket, « si­ger Hans- Ot­to Lol­d­rup.

Der er kun få ki­lo­me­ter fra Lund­becks ho­ved­kvar­ter i Val­by og til No­vo Nor­disk i Bags­værd. Men set igen­nem bu­si­ness- bril­ler er der lysår mel­lem de to.

» Der har vel for man­ge år si­den væ­ret en ri­va­li­se­ring. Lund­beck hav­de i man­ge år en me­get stærk po­si­tion ind­tje­nings­mæs­sigt, for­di de hav­de nog­le ver­dens­sæl­gen­de an­ti­de­pres­si­ver. Men det er man­ge år si­den, Lund­beck har kun­net kal­de sig ri­val i for­hold til No­vo Nor­disk, « ly­der det fra Pe­ter Suppli Benson, re­dak­tør på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Igen­nem åre­ne er for­skel­len mel­lem ri­va­ler­ne kun ble­vet ty­de­li­ge­re. Lund­beck var prü­gelk­na­ben, der solg­te pen­to­b­ar­bi­tal til døds­sprøjter i ame­ri­kan­ske fængs­ler. No­vo Nor­disk blev hyl­det for sit so­ci­a­le an­svar. Mens Lund­beck har hop­pet fra den ene skyt­te­grav til den an­den for at und­gå kri­ti­ker­skyts, går No­vo Nor­disk smi­len­de rundt midt på slag­mar­ken. I den se­ne­ste ima­ge­må­ling, Ber­ling­s­kes Guld Ima­ge 2015, var Lund­beck num­mer 34, ef­ter bl. a. Jysk og Re­ma 1000. No­vo var num­mer to.

Un­der­vejs har Lund­beck for­søgt det sam­me som No­vo Nor­disk: Et stør­re fo­kus på det så­kald­te ’ so­ci­a­le regn­skab’. For­enk­let be­ty­der det, at man ar­bej­der for at gø­re ver­den til et bed­re sted i ste­det for kun at tje­ne pen­ge. Her kom Lund­beck godt fra land.

» Men spørgs­må­let er, hvor for­nuf­tigt man har om­sat det, « si­ger Su­ne Ska­de­gaard Thorsen, di­rek­tør for CSR Glo­bal, der spe­ci­a­li­se­rer sig i so­ci­a­le regn­ska­ber.

Di­a­be­tes på dags­or­de­nen

» Der har No­vo væ­ret tin­dren­de dyg­tig og er lyk­ke­des med at sæt­te di­a­be­tes og fed­me på dags­or­de­nen glo­balt. Det har i lø­bet af en år­ræk­ke med­vir­ket til, at de i dag er tre gan­ge så store. «

Lund­beck skal skæ­re 1.000 stil­lin­ger væk in­den 2017. Af dem skal de 300 fin­des i Dan­mark. En besked, der har ramt me­d­ar­bej­der­ne hårdt.

Ude­fra ser det ud som om, No­vo er fejl­fri, mens Lund­beck er den slem­me. Er det rig­tigt?

» Det er ik­ke helt rig­tigt, men hel­ler ik­ke helt for­kert. For­stå­et på den må­de, at der har hængt po­si­ti­ve ad­jek­ti­ver ved No­vos pro­duk­ter. Det har væ­ret ting, som vi kun­ne se en nyt­te­vær­di i. At folk blev be­fri­et for suk­ker­sy­ge el­ler fed­me f. eks. Men Lund­beck har og­så fortjent ros for nog­le af si­ne psy­ko­far­ma­ka. Folk har trods alt få­et en hjælp, som de ik­ke vil­le få el­lers, « kon­sta­te­rer Hans- Ot­to Lol­d­rup.

Man kan godt si­ge, at Lund­beck er lil­le­bror, mens No­vo er sto­re­bror. Det dæk­ker me­get godt for­skel­len mel­lem de to

Hans- Ot­to Lol­d­rup

... TIL FEST­FYR­VÆR­KE­RI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.