Ak­tio­næ­rer­ne el­sker Hard- Kå­re’s fy­rin­ger

BT - - NYHEDER -

De kal­der ham ’ Hard-Kå­re’. Lund­becks 54- åri­ge top­chef Kå­re Schultz, der i går vars­le­de fy­rin­ger af hver sjet­te me­d­ar­bej­der.

Grun­den er et tru­en­de drifts­un­der­skud på syv mil­li­ar­der i 2015- regn­ska­bet. For tre må­ne­der si­den kom han til fra No­vo Nor­disk. Nu sæt­ter han gang i et brutalt spa­re­pro­gram, der skal bar­be­re om­kost­nin­ger­ne med tre mil­li­ar­der kro­ner.

» Det er hår­de til­tag. Men det er en op­ryd­ning, der må­ske skul­le væ­re la­vet for 10 år si­den. Han kan ska­be en for­ret­ning, hvor man har rig­tig godt styr på om­kost­nin­ger og drift. Spørgs­må­let er, om han og­så kan igang­sæt­te og ska­be de pro­duk­ter, der kan ska­be ind­tje­ning, « ana­ly­se­rer Pe­ter Suppli Benson, re­dak­tør for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Pa­tent ud­lø­bet

Grun­den til Val­by- virk­som­he­dens kri­se er net­op, at man har for­sømt at ud­vik­le arv­ta­ge­re til stor­sæl­ger­ne, hvor pa­ten­tet er ud­lø­bet. Lund­beck pro­du­ce­rer bl. a. me­di­cin mod hjer­ne­syg­dom­me som de­pres­sion, epi­lepsi og alzhei­mer.

Mens de fy­rings­tru­e­de me­d­ar­bej­de­re sør­ger, så får øko­no­mi­ud­dan­ne­de ’ Hard-Kå­re’s spa­re­plan ak­tio­næ­rer­ne til at jub­le. Ef­ter spa­re­pla­nen tord­ne­de me­di­ci­nal­sel­ska­bets ak­tier i vej­ret med 12 pro­cent.

Der­med blev Lund­beck, der blev børsno­te­ret i 1999, med et slag ad­skil­li­ge mil­li­ar­der me­re værd. mkn

FRA FY­RINGS­RUN­DE ... I går kom det frem, at om­kring 1.000 stil­lin­ger ned­læg­ges hos Lund­beck. Cir­ka en tred­je­del af dis­se vil for­ment­lig ske i Dan­mark. Her for­la­der me­d­ar­bej­de­re hos Lund­beck i Val­by kan­ti­nen kl. 10.15 ef­ter me­d­ar­bej­der­mø­de. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Lund­becks nye top­chef Kå­re Schultz er ben­hård. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.