Det går ufat­te­lig godt

BT - - NYHEDER - Mkn

Bort­set fra Lund­beck og Carls­berg, hvor sidst­nævn­te kæm­per med et svig­ten­de ølsalg, går det godt for per­ler­ne i den dan­ske in­du­stri­sam­ling.

I den­ne må­ned kom­mer in­du­stri­gi­gan­ter­ne med hal­vårs­regn­ska­ber. Set over en bred kam er der go­de nyhe­der fra de fle­ste.

» Groft for­enk­let går det frem­ra­gen­de og har gjort det i en ræk­ke år. De dan- ske virk­som­he­der har, og­så un­der fi­nanskri­sen, væ­ret dyg­ti­ge til at tje­ne pen­ge, for­di de til­pas­se­de sig kri­se­å­re­ne og kør­te for­ret­nin­gen stramt. Spørgs­må­let er nu, hvor de skal fin­de væk­sten, og det bøv­ler de med. Men de er dyg­ti­ge til at dri­ve for­ret­ning, « si­ger Pe­ter Suppli Benson, re­dak­tør på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

I går kom der hal­vårs­regn­ska­ber fra bl. a. Dan­foss og Dong.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.