Bør­ne­fri fe­rie

Hvert fj er­de barn un­der seks år har haft min­dre end tre ugers som­mer­fe­rie i år. Det vi­ser op­tæl­ling i in­sti­tu­tion

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk pettbt. dk

Fe­rie til for­æl­dre er ik­ke lig med fe­rie til bør­ne­ne. En un­der­sø­gel­se på in­sti­tu­tio­nen Bør­ne­går­den på Ama­ger i København vi­ser nem­lig, at hvert fj er­de barn un­der seks år har haft min­dre end tre ugers som­mer­fe­rie. For vug­ge­stu­ebørn dre­jer det sig om hvert tred­je barn, der har holdt min­dre end tre ugers fe­rie.

» Nog­le for­æl­dre for­tæl­ler, at de ik­ke har råd til at hol­de fe­rie. An­dre af­le­ve­rer de­res børn, selv­om de har meldt fe­rie, for­di bør­ne­ne ke­der sig der­hjem­me, « for­tæl­ler Bjar­ne Røn­ne Ko­fo­ed, pæ­da­go­gisk le­der hos Bør­ne­går­den, til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Der kan væ­re fl ere grun­de til, at bør­ne­for­æl­dre væl­ger at sæt­te de­res børn i in­sti­tu­tion hen over som­me­ren. Iføl­ge Ka­ren Sjørup, so­cio­log fra RUC, så har for­æl­dre­ne et sti­gen­de be­hov for selv­re­a­li­se­ring og pau­se fra en hver­dag, der kan væ­re stres­set og hård.

» Man­ge for­æl­dre fø­ler, at de ik­ke kan slå til som for­æl­dre. Sam­fun­det er ego- cen­tre­ret, hvor der er me­get fo­kus på kar­ri­e­re og et in­di­vi­du­elt livspro­jekt. Der­for tror jeg, at nog­le for­æl­dre væl­ger at ta­ge på fe­rie uden bør­ne­ne, « si­ger hun. Tal fra Bupl vi­ser og­så, at fl ere børn i vuggestuer og bør­ne­ha­ver hol­der min­dre fe­rie end for­æl­dre­ne i som­mer­pe­ri­o­den.

» Man­ge af nu­ti­dens for­æl­dre har svært ved at fyl­de ti­den ud med bør­ne­ne. De sy­nes, at fe­rie skal væ­re fyldt med op­le­vel­ser, og det er svært, når man har små børn. For­æl­dres selv­re­a­li­se­rings­pro­jekt står i mod­spil til det at ha­ve små børn med på fe­rie, « for­kla­rer Ka­ren Sjørup.

Børn har be­hov for fe­rie

Men det er ik­ke upro­ble­ma­tisk, at nog­le for­æl­dre væl­ger at hol­de fe­rie uden de­res små po­der. Kon­se­kven­sen kan væ­re, at bør­ne­ne bli­ver sy­ge. Det for­tæl­ler bør­ne­p­sy­ko­log Jo­hn Hal­se, der har man­ge års er­fa­ring in­den for om­rå­det.

» Når man som barn går i in­sti­tu­tion, sva­rer det til, når voks­ne går på ar­bej­de.

Vi hol­der fe­rie, for­di vi skal ha­ve nog­le tem­poskift . Når man hol­der fe­rie, af­stres­ser man. Det har børn og­så brug for, el­lers kan det re­sul­te­re i stress, « si­ger han.

Han for­tæl­ler, at børn har brug for at kom­me væk fra hver­da­gen og ven­ner­ne på in­sti­tu­tio­ner­ne.

» Der kan væ­re et tur­bu­lent mil­jø på en in­sti­tu­tion. Det er et bom­bar­de­ment med lyd og so­ci­al til­pas­ning, hvor man kæm­per om at få nog­le at le­ge med. «

Iføl­ge Jo­hn Hal­se kan for­æl­dre med god samvit­tig­hed sag­tens ta­ge tre- fi re da­ges fe­rie uden børn.

Kri­sti­na Ran­dal Hansen med bør­ne­ne Vi­o­la, 4

år, og Wal­ter, 1 år: » Jeg sy­nes, det er uac­cep­ta­belt, at for­æl­dre hol­der fe­rie uden de­res børn. Bør­ne­ne har li­ge så me­get ret til fe­rie, som for­æl­dre­ne har. Det kan godt væ­re, vi ke­der os en gang imel­lem i ferien, men så ke­der vi os sam­men. Bør­ne­ne har brug for en lang, sam­men­hæn­gen­de fe­rie, hvor man kom­mer fuld­stæn­dig ned i gear og fak­tisk må­ske og­så sav­ner bør­ne­ha­ven el­ler vug­ge­stu­en lidt. Det er og­så sundt. « Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.