Stats­re­viso­rer­ne ra­ser over Rej­se­kor­tet

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V) har ind­kaldt tra­fi ksel­ska­ber­ne til et mø­de for at hø­re, hvor­for de ik­ke har fun­det en løs­ning på Rej­se­kor­tets pro­ble­mer i for­bin­del­se med ens­ar­te­de og har­moni­se­re­de bil­let­pri­ser.

Sam­ti­dig vil mi­ni­ste­ren hø­re tra­fi ksel­ska­ber­nes re­ak­tion på den kri­tik, som Stats­re­viso­rer­ne har rejst af dem i går. Kri­tik­ken går på, at Rej­se­kor­tet slet ik­ke fungerer eft er hen­sig­ten, for­di tra­fi ksel­ska­ber­ne ik­ke har kun­net fi nde ud af at har­moni­se­re Rej­se­kor­tets bil­let­pri­ser, så de er ens i he­le lan­det.

» Det er klart, når Stats­re­viso­rer­ne ud­tryk­ker den kri­tik, så er det al­vor­ligt. Og jeg ag­ter og­så at ta­ge det me­get al­vor­ligt, « si­ger trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt.

In­ten­tio­nen med Rej­se­kor­tet har he­le ti­den væ­ret at ens­ar­te bil­let­pri­ser­ne og har­moni­se­re dem, så man kan rej­se på den sam­me bil­let, li­ge­gyl­digt om man er med tog, bus el­ler me­tro. Sid­ste år blev det end­da ned­fæl­det i en ny lov, som da­væ­ren­de trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) fi k ved­ta­get.

Der­for ærg­rer det trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt, at ar­bej­det ik­ke er gå­et i gang end­nu - men nu vil han så smø­ge ær­mer­ne op og fi nde en løs­ning, si­ger han.

St at s r ev i s orer ne kon­klu­de­rer i de­res be­mærk­ning i går, at Rej­se­kor­tets pro­ble­mer med mang­len­de har­moni­se­ring og ens­ar­te­de pri­ser i he­le lan­det ik­ke bli­ver løst, så læn­ge tra­fi ksel­ska­ber­ne har an­sva­ret for det.

Det er fort­sat umu­ligt at reg­ne ud, hvad rej­sen kom­mer til at ko­ste med Rej­se­kor­tet. Det har få­et stats­re­viso­rer­ne op i det rø­de felt. Ar­kiv­fo­to: Be­ti­na Garcia

Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.