Af lu­re­de An­ne­li på net­tet Jeg er fyldt med stor sorg over An­ne­lis død. Men sam­ti­dig med vre­de og ræd­sel over, at folk er i stand til så­dan en hand­ling

Tys­kland er i sorg ef­ter dra­bet på en kun 17- årig kvin­de. Nu vi­ser det sig, at kid­nap­per­ne har en bro­get for­tid Arndt Ste­in­bach, kom­mu­nal­po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

Hun blev kvalt med et bæl­te og fun­det bag en mur på et stort land­sted. Og nu af­slø­rer po­li­ti­et, at den ene af de an­hold­te ud­vi­ste stor in­ter­es­se for hen­de på Fa­ce­book in­den kidnapningen.

Det er en gru­som sag, der er kom­met på ty­sker­nes læ­ber. To mænd er an­holdt for først at kid­nap­pe og der­ef­ter dræ­be en ba­re 17- årig rig­mands­dat­ter.

De­tal­jer­ne om de to an­hold­te væl­ter frem. Der er ta­le om to mænd på hen­holds­vis 39 og 61 år, der er dybt for­gæl­de­de. Beg­ge har haft fir­ma­er, der er gå­et kon­kurs, og det gi­ver et øko­no­misk mo­tiv for bort­fø­rel­sen.

I skri­ven­de stund me­ner tysk po­li­ti, at An­ne­li blev dræbt al­le­re­de fre­dag, et døgn ef­ter hun for­svandt, selv­om fa­mi­li­en var vil­lig til at be­ta­le lø­sesum­men på 1,2 mio. eu­ro med det sam­me. Kid­nap­nings­sa­gen fik der­for en tragisk af­slut­ning, in­den fa­mi­li­en over­ho­ve­det nå­e­de at over­fø­re mil­li­onbe­lø­bet, så de kun­ne få de­res dat­ter tilbage. Fa­mi­li­en fik først vis­hed om de­res dat­ters skæb­ne mandag, da po­li­ti­et fandt hen­des lig ef­ter af­hø­rin­ger af de to an­hold­te mænd.

Søg­te ef­ter sex på net­tet

Po­li­tiets efterforskning er langt­fra fær­dig, men iføl­ge po­li­ti­et kend­te An­ne­li til den 39-åri­ge. Han hav­de nem­lig en stor in­ter­es­se i den un­ge kvin­des Fa­ce­book- pro­fil og fulg­te med i hen­des fær­den.

Og selv­om han er gift og far til to søn­ner, har han iføl­ge Bilds op­lys­nin­ger søgt ef­ter sex på net­tet.

’ Jeg er en ær­lig fyr, der kan li­de at bli­ve for­ført,’ skrev han blandt an­det, når han søg­te ef­ter hur­tig sex un­der fo­re­gi­ven­de af at væ­re sing­le.

Tysk po­li­ti for­tal­te dog på et pres­se­mø­de i går, at in­tet ty­der på seksu­elt mis­brug. Der­for er det ind­til vi­de­re kun kendt for of­fent­lig­he­den, at An­ne­li blev kvalt med et bæl­te og ef­ter­ladt bag en mur på land­ste­det i by­en Klip­p­hau­sen uden for Dres­den i Tys­kland.

Det var dna, der brag­te po­li­ti­et på spo­ret af den 39- åri­ge nu an­hold­te mand. Han er kendt fra tid­li­ge­re af po­li­ti­et i for­bin­del­se med en seksu­al­for­bry­del­se, men blev al­drig dømt. Kun for for­sik­rings­svin­del.

Den 39-åri­ge var ar­bejds­løs kok, men køb­te i ju­ni et hus til 350.000 eu­ro i Bay­ern, hvor han har la­vet æn­drin­ger for 80.000 eu­ro. På trods af at inkas­so­fir­ma­er har jag­tet ham, si­den hans fir­ma ’ Lej en kok’ gik kon­kurs i 2006.

Kæm­pe gæld

» Han tal­te al­drig om gæld. Og det var på veg­ne af svi­ger­mode­ren ( som ejer ste­det, hvor An­ne­li blev fun­det, red.), han var på lan­de­jen­dom­men tors­dag til lør­dag, for­di han skul­le sæl­ge den for hen­de, « si­ger mo­de­ren til den 39- åri­ge.

På sam­me må­de und­lod den 61-åri­ge ven, som og­så er an­holdt, at be­ta­le hus­le­je for lo­ka­ler­ne, der hu­se­de hans kon­kurs­ram­te fir­ma. Og det har og­så har gi­vet ham en gæld - på 35.000 eu­ro. Hans eks­ko­ner be­skri­ver ham des­u­den som en ’ æg­te­skabs­svind­ler’ og ’ pro­fes­sio­nel løg­ner’ iføl­ge ty­ske me­di­er.

» Han fik sig hur­tigt en ny ko­ne, da han blev skilt fra sin før­ste. En læ­re­rin­de fra en god fa­mi­lie, som hav­de pen­ge. Og det ud­nyt­te­de han, « si­ger en be­kendt til den 61- åri­ge mand til Bild.

I alt var kid­nap­per­ne i kon­takt med fa­mi­li­en tre gan­ge. Før­ste gang tors­dag af­ten kl. 20, hvor lø­sesum­men på 1,2 mio. eu­ro blev kræ­vet. Dis­se pen­ge gjor­de fa­mi­li­en og po­li­ti­et klar til ud­be­ta­ling, men ved den tred­je - og sid­ste - te­le­fo­ni­ske kon­takt med kid­nap­per­ne fre­dag kl. 11.52 kræ­ve­de de pen­ge­ne over­ført elek­tro­nisk via net­bank til en over­søisk kon­to. Iføl­ge Bilds op­lys­nin­ger i Ma­lay­sia.

Imid­ler­tid op­gav kid­nap­per­ne hver­ken et kon­tonum­mer el­ler nav­net på no­gen bank.

’ Så det var umu­ligt at ud­be­ta­le lø­sesum­men,’ ly­der det iføl­ge Bild fra po­li­ti­chef Die­ter Kroll.

Yder­me­re vil en elek­tro­nisk over­før­sel af så store be­løb til et land uden for EU og­så lø­be ind i pro­ble­mer med de ty­ske reg­ler, der kræ­ver skrift­lig for­håndstil­la­del­se. Det kan iføl­ge po­li­tiets te­o­ri ha­ve væ­ret med til at få bort­fø­rer­ne til at gå i pa­nik og slå de­res of­fer ihjel. Li­ge­som po­li­ti­et har for­talt, at mæn­de­ne ik­ke var ma­ske­re­de, da de kid­nap­pe­de An­ne­li. Og det har må­ske yder­li­ge­re væ­ret drå­ben, der fik be­gæ­ret til at fly­de over.

Ama­tø­rer

Po­li­ti­et kal­der mæn­de­ne upro­fes­sio­nel­le.

» Før­ste fejl var, at de ik­ke var ma­ske­re­de, og der­med kun­ne An­ne­li gen­ken­de dem. Men plan­læg­nin­gen var hel­ler ik­ke god. De blev over­ra­ske­de og vid­ste ik­ke, hvad de skul­le gø­re, da de ik­ke hav­de held med at skaf­fe pen­ge­ne al­le­re­de tors­dag af­ten ef­ter før­ste opkald, « si­ger po­li­ti­che­fen til Die Welt og un­der­stre­ger, at in­tet ty­de­de på, at de var ude ef­ter an­det end pen­ge.

Det ty­ske me­die Die Welt har dog et bil­le­de fra den 39- åri­ges Fa­ce­book- pro­fil fra ja­nu­ar i år, som in­de­hol­der et mystisk ci­tat:

’ Jeg er så­dan en ven, der hjæl­per dig med at få lig til at for­svin­de. Men hvis du joker med mig, så tænk på det: Jeg ved, hvor­dan man får et lig til at for­svin­de!’

Den 61- åri­ge har til­stå­et, men den 39- åri­ge har ind­til vi­de­re ik­ke for­holdt sig til ankla­gen.

De for­fær­de­li­ge be­gi­ven­he­der fyl­der mig med dyb sorg. Mi­ne tan­ker er med fa­mi­li­en og ven­ner til of­fe­ret

Tho­mas de Maizière, tysk po­li­ti­ker Vi hav­de al­drig fo­re­stil­let os, at en så gru­som for­bry­del­se vil­le ske her. Vi hå­be­de på, det he­le end­te godt

Adel­heid og Karl Apelt, na­bo­er

17- åri­ge An­ne­li blev mandag mor­gen fun­det dræbt ved den­ne lan­de­jen­dom i Klip­p­hau­sen uden for Dres­den i Tys­kland. Folk i lo­ka­l­om­rå­det er ryste­de over den tragi­ske hæn­del­se.

Fo­to: Ar­no Bur­gi, EPA

Den 39- åri­ge og den 61- åri­ge, der er an­holdt i sa­gen.

17- åri­ge An­ne­li blev sidst set tors­dag kl. 19.30, da hun gik fra si­ne for­æl­dres hus for at luf­te hund­en. Hu­set lig­ger i by­en Mei­s­sen, og for­æl­dre­ne slog alarm, da hun ik­ke kom hjem igen som for­ven­tet. Li­get af en ung kvin­de blev mandag mor­gen fun­det ved et land­sted i den lil­le by Klip­p­hau­sen med cir­ka 6.200 ind­byg­ge­re. Tirs­dag for­mid­dag be­kræf­te­de tysk po­li­ti, at det var An­ne­li, de hav­de fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.