E- ci­ga­ret­ter er 95 pct. min­dre ska­de­li­ge end ci­ga­ret­ter

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Fa­ger­heim Fo­to: Bax Lind­hardt Ida Meyer Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

E- ci­ga­ret­ter er 95 pro­cent min­dre ska­de­li­ge end al­min­de­li­ge to­baksci­ga­ret­ter. Der­for bør de elek­tro­ni­ske ci­ga­ret­ter bru­ges som et værk­tøj til at hjæl­pe ry­ge­re, som for­sø­ger at lyk­kes med at læg­ge smø­ger­ne på hyl­den. Det kon­klu­de­rer eks­per­ter un­der det bri­ti­ske sund­heds­mi­ni­ste­ri­um i et nyt stu­die, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

E- ci­ga­ret­ter er de se­ne­ste år ble­vet me­re og me­re po­pu­læ­re, men sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner har væ­ret på­pas­se­li­ge med at an­be­fa­le dem som et sik­re­re al­ter­na­tiv til to­bak, men man­ge af de ke­mi­ka­li­er, som for­år­sa­ger ry­ger­re­la­te­re­de syg­dom­me, er ik­ke til ste­de i de elek­tro­ni­ske ci­ga­ret­ter.

» E- ci­ga­ret­ter er ik­ke fuld­stæn­dig uden ri­si­ko, men sam­men­lig­net med ryg­ning er der evi­dens for, at de kun er en brøk­del så ska­de­li­ge, « si­ger pro­fes­sor Kevin Fen­ton, som har le­det un­der­sø­gel­sen.

Stu­di­et ret­ter og­så kri­tik mod me­di­er­ne, som har kaldt e- ci­ga­ret­ter for li­ge så ska­de­li­ge el­ler end­da me­re ska­de­li­ge end ryg­ning, og som har koblet e- ci­ga­ret­ter sam­men med, at te­e­na­ge­re be­gyn­der at ry­ge.

» Der er in­gen evi­dens for, at e- ci­ga­ret­ter un­der­mi­ne­rer Stor­bri­tan­ni­ens fal­den­de an­tal ry­ge­re, « si­ger pro­fes­sor Ann McNeil, som har as­si­ste­ret stu­di­ets for­fat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.