UDBRÆNDTHED FOR­KOR­TER DIT LIV

Er du ude af form, over­væg­tig og ry­ger, er det skidt for dit hjer­te. Men det er end­nu vær­re at væ­re ud­brændt, vi­ser ny forsk­ning

BT - - SUNDHED - plus@ bt. dk Li­ne Fel­holt

De fl este af os ved godt, at ryg­ning, over­vægt og for­hø­jet blod­tryk er dår­ligt for hjer­tet. Men går du rundt og er mod­løs og ned­trykt, er det fak­tisk me­get vær­re, vi­ser ny, ba­ne­bry­den­de dansk forsk­ning.

» Det, vi kan kon­klu­de­re, er, at er du ud­brændt, så ban­ker dit hjer­te så hårdt, at man skul­le tro, det var lyv, « si­ger hjer­te­læ­ge Pe­ter Sch­no­hr, der er en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne bag un­der­sø­gel­sen, som er den før­ste på ver­dens­plan, der sam­men­lig­ner fy­si­ske og men­tale ri­si­ko­fak­to­rer for hjer­te- kar­syg­dom.

Her stik­ker fø­lel­sen af at væ­re ud­brændt alt­så op som den stør­ste ri­si­ko­fak­tor for at få en blod­prop i hjer­tet – for­an al­le de kend­te fy­si­ske ri­si­ko­fak­to­rer.

Us­und livs­stil

Der fi ndes in­gen en­ty­dig de­fi ni­tion på udbrændthed, og det er hel­ler ik­ke en læ­ge­lig di­ag­no­se. Al­li­ge­vel er det en livs­far­lig til­stand, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

» Udbrændthed kan bedst be­skri­ves som en fø­lel­se af ge­ne­rel op­gi­ven­hed, ned­tryk­t­hed og træt­hed over læn­ge­re tid, « for­kla­rer pro­fes­sor i kar­diova­sku­lær psy­ko­lo­gi Sus­an­ne S. Pe­der­sen fra In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Når det er far­ligt, er det for- di udbrændthed bå­de går ud over im­mun­sy­ste­met og ner­ve­sy­ste­met. Og er man ud­brændt, fø­rer man oft e og­så en me­re us­und livs­stil, har søvn­pro­ble­mer, kan li­de af de­pres­sion og lig­nen­de, for­kla­rer Sus­an­ne S. Pe­der­sen.

» Udbrændthed sli­der så me­get på hjer­tet, at det for­kor­ter li­vet med ni år for beg­ge køn. Det sva­rer no­gen­lun­de til ryg­ning. Men ko­leste­rol, som der bli­ver talt så me­get om, kan godt gå hen at læg­ge sig ned i den sam­men­hæng, « si­ger hjer­te­læ­ge Pe­ter Sch­no­hr og pe­ger på, at en lang ræk­ke un­der­sø­gel­ser vi­ser, at for­hø­jet ko­leste­rol en­ten slet ik­ke for­kor­ter li­vet el­ler blot for­kor­ter det med få år.

Ri­si­ko­fak­tor

Selv­om re­sul­ta­tet kan vir­ke over­ra­sken­de, er det som så­dan ik­ke nyt for pro­fes­sor i kar­diova­sku­lær psy­ko­lo­gi Sus­an­ne S. Pe­der­sen:

» Udbrændthed spil­ler og­så en rolle i ri­si­ko­en for hjer­ne­blød­ning hos nog­le grup­per. Li­ge­som vi i no­gen tid har vidst, at udbrændthed kan fø­re til de­pres­sion, som igen er en ri­si­ko­fak­tor for ud­vik­lin­gen af hjer­te- kar- syg­dom­me. «

Det over­ra­sken­de re­sul­ta­tet er ud­ledt af det stør­ste og mest re­præ­sen­ta­ti­ve tal­ma­te­ri­a­le her­hjem­me om dan­sker­ne, nem­lig den så­kald­te Øster­bro­un­der­sø­gel­se, der har stå­et på si­den 1976.

8.882 dan­ske­re ind­går i ana­ly­sen af psy­ko­so­ci­a­le fak­to­rer som år­sag til hjer­te­syg­dom.

For Pe­ter Sch­no­hr lø­ser den ny­fund­ne sam­men­hæng mel­lem psy­ke og hjer­te en gå­de, han som hjer­te­læ­ge ik­ke tid­li­ge­re har kun­net lø­se, for­di hjer­te­læ­ger tra­di­tio­nelt ik­ke tæn­ker i psy- ko­so­ci­a­le ri­si­ko­fak­to­rer. Med den dan­ske un­der­sø­gel­se er det før­ste gang på ver­dens­plan, at men­tal mi­striv­sel må­les op mod de fy­si­ske ri­si­ko­fak­to­rer.

» I min kli­nik har jeg set utal­li­ge kvin­der og mænd i 40’ er­ne, der gør alt det, de skal hel­breds­mæs­sigt, og al­li­ge­vel fal­der de om med en blod­prop. Hvor­for? For­di de ar­bej­der 80 ti­mer om ugen, glem­mer fa­mi­li­en og al­drig stop­per op, « si­ger Pe­ter Sch­no­hr.

At der er store gevinster ved at fore­byg­ge udbrændthed, kan man ud­le­de af de nye forsk­nings­re­sul­ta­ter.

» Hos kvin­der­ne kan 28 pro­cent af al­le blod­prop­per und­gås, hvis de sør­ger for ik­ke at bli­ve ud­brænd­te, og hos mæn­de­ne kan 21 pro­cent und­gås. Det er enormt. Gør folk no­get ved de­res udbrændthed, kan det gø­re en hjer­te­læ­ge som mig ar­bejds­løs, « si­ger Pe­ter Sch­no­hr.

Udbrændthed kan bedst be­skri­ves som en fø­lel­se af ge­ne­rel op­gi­ven­hed, ned­tryk­t­hed og træt­hed over læn­ge­re tid. Det sli­der så me­get på hjer­tet, at det for­kor­ter li­vet med ni år for beg­ge køn

Sus­an­ne S. Pe­der­sen, pro­fes­sor i kar­diova­sku­lær psy­ko­lo­gi

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Hos kvin­der­ne kan 28 pro­cent af al­le blod­prop­per und­gås, og hos mæn­de­ne kan 21 pro­cent und­gås Pe­ter Sch­no­hr,

hjer­te­læ­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.