Vi­a­gra- pil­le til kvin­der god­kendt i USA

BT - - NYHEDER -

In­den læn­ge vil kvin­der i USA kun­ne boo­ste de­res se­xlyst med en pil­le.

De ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der har nem­lig gi­vet grønt lys for en pil­le, der kan øge kvin­ders lyst til sex, skri­ver CBS.

Læ­ge­mid­let Fli­ban­se­rin bli­ver of­te om­talt som ’ Vi­a­gra for kvin­der’ og er to gan­ge tid­li­ge­re ble­vet af­vist af den ame­ri­kan­ske læ­ge­mid­del-sty­rel­se, FDA. Men nu vil mid­let alt­så in­den læn­ge væ­re til­gæn­ge­ligt med en recept fra læ­gen.

Kan hjæl­pe man­ge

Iføl­ge fir­ma­et bag den kvin­de­li­ge Vi­a­gra vil pil­len kun­ne ku­re­re kvin­der, som li­der af Hypo­a­cti­ve Se­xu­al Desi­re Disor­der ( HSDD), og som kro­nisk el­ler i pe­ri­o­der ik­ke har lyst til sex. Et stu­die fra 2008 vi­ser, at mel­lem 12 og 19 pro­cent af al­le ame­ri­kan­ske kvin­der er pla­get af li­del­sen.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.