Nye smer­ter er stodt til

Kræf­ten er brudt ud igen hos Ka­ri­na Gat­trup

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

Ka­ri­na Gat­trup er blond, smi­len­de, 40 år, gift med Kas­per og mor til Theo­dor på fem år. Når man ser hen­de i DR1- pro­gram­met ’ Ro i sjæ­len’, er det svært at for­stå, hun har uhel­bre­de­lig kræft.

Men si­den hun for fi­re et halvt år si­den fik kon­sta­te­ret brystkræft, har syg­dom­men bredt sig til hjer­nen og knog­ler­ne.

Al­li­ge­vel for­sø­ger Ka­ri­na Gat­trup at leve et så nor­malt liv som over­ho­ve­det mu­ligt. Et liv hvor samvæ­ret og nær­væ­ret med fem- åri­ge Theo­dor har før­ste pri­o­ri­tet. For selv om læ­ger­ne for længst har gi­vet den un­ge mor en døds­dom, så er hun her end­nu. Og det har hun skam og­så tænkt sig at bli­ve ved med.

For hen­des stør­ste øn­ske for søn­nen er:

» Min søn skal ha­ve sin mor. Og far. I al evig­hed. At vi skal væ­re sam­men. For ja, jeg er me­get syg af kræft. Men jeg ag­ter at væ­re her så lang tid, som det over­ho­ve­det er mu­ligt, « lover Ka­ri­na Gat­trup.

Men for den 40- åri­ge kvin­de er det en evig kamp mod de kræf­ter, der æder hen­de op ind­ven­digt. For selv om, som man og­så så det i fjern­sy­net ons­dag af­ten, at Ka­ri­na Gat­trup i lang tid har haft en god pe­ri­o­de, fik hun i juli igen en ned­slå­en­de med­del­el­se fra læ­ger­ne. Kræf­ten var brudt ud igen.

» Jeg hav­de ven­tet det lidt, for­di jeg har le­vet med nog­le smer­ter i de sid­ste må­ne­der. Og selv om min me­di­cin blev skif­tet ud og det går ri­me­lig godt, så er der stødt nye smer­ter til, « for­tæl­ler hun til BT.

Næg­ter at væ­re fær­dig

» Læ­gen sag­de til mig, at det ’ ly­ser op over det he­le’. Så er jeg jo godt med på, hvad det be­tød. Det er selv­føl­ge­lig no­get skidt, og no­get af en svær ka­mel at slu­ge. Men jeg skul­le ik­ke over på en tra­di­tio­nel ke­mo. Jeg skul­le ha­ve no­get an­ti­hor­monel be­hand­ling. Det har fak­tisk væ­ret op­løf­ten­de, selv om jeg har få­et et til­bage­fald, « si­ger hun.

Men hvor­dan le­ver man på næ­sten fem­te år med vis­he­den om, at kræft­cel­ler­ne lang­somt men sik­kert æder ens liv op?

» Jeg skal jo leve med det. For jeg kan jo ik­ke læg­ge mig ned og ba­re si­ge far­vel. Jeg har min søn og en mand. Jeg er 40 år. Jeg er ik­ke fær­dig. Det næg­ter jeg. Sim­pelt­hen, « er­klæ­rer hun stå­l­fast.

Der­for har Ka­ri­na Gat­trup og­så lagt en plan for, hvor­dan hun vil leve sit liv.

» Det gæl­der om at ha­ve så man­ge go­de da­ge som mu­ligt, selv om man godt må ha­ve da­ge, hvor man rå­ber. Man skal fo­ku­se­re på at ha­ve go­de op­le­vel­ser og min­der. For hvis det he­le bli­ver me­get sort, tror jeg, man øde­læg­ger no­get i sin krop. » Men det er da klart, at det er ik­ke en dans på ro­ser, hvis man li­ge har væ­ret på ho­spi­ta­let og har få­et et ne­ga­tivt svar. Det kræ­ver nog­le da­ge, hvor man sum­mer og er ked af det. Men så må man op på he­sten igen « , ly­der det.

Ka­ri­na Gat­trup Jeg hav­de ven­tet det lidt, for­di jeg har le­vet med nog­le smer­ter i de sid­ste må­ne­der

40- åri­ge Ka­ri­na Gat­trup fra DR1- pro­gram­mer­ne ’ Ro i sjæ­len’ har uhel­bre­de­lig kræft i bry­stet, hjer­nen og knog­ler­ne. Men som mor til en lil­le dreng på fem år så næg­ter hun at gi­ve op.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.