Sy­ri­ens kul­tur­vog­ter hals­hug­get af IS

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) har hen­ret­tet den tid­li­ge­re chef for old­tids­by­en Pal­myras kul­turskat­te, den 81- åri­ge Kha­led al- Asaad, op­ly­ser BBC.

Iføl­ge fo­tos, der har cir­ku­le­ret på in­ter­net­tet, blev han tirs­dag hals­hug­get på et torv un­der over­væ­rel­se af fle­re ind­byg­ge­re i Pal­myras mo­der­ne na­bo­by, Tad­mur.

Is­la­misk Stat ero­bre­de om­rå­det med de to by­er for nog­le må­ne­der si­den og tog sam­ti­dig Kha­led al- Asaad til fan­ge. Ud over fryg­ten for hans liv har der og­så si­den ero­brin­gen væ­ret frygt for, at IS vil fort­sæt­te si­ne ud­s­let­tel­se af old­tids­monu­men­ter i Pal­myra.

He­le old­tids­by­en er på Unescos li­ste over uer­stat­te­lig ver­dens­arv, og den myr­de­de Kha­led al- Asaad hav­de vi­et sit liv ef­ter sin til- ba­ge­træ­den i 2003 til fort­sat at ar­bej­de for kul­tu­rar­ven og i mu­se­ets re­gi bi­stå med sin unik­ke eks­pertvi­den.

’ De dræb­te en stor mand’

Iføl­ge di­rek­tø­ren for Sy­ri­ens oldsa­ger for­søg­te med­lem­mer af Is­la­misk Stat at pres­se Kha­led al- Asaad til at rø­be, hvor nog­le af kul­turskat­te­ne var ble­vet skjult, in­den IS ind­t­og om­rå­det. Den 81- åri­ge gav in­gen op­lys­nin­ger til ter­r­or­grup­pen, op­ly­ser Unesco:

» De dræb­te ham, for­di han ik­ke vil­le for­rå­de sin dybe for­plig­tel­se over for Pal­myra, « si­ger Unescos di­rek­tør Iri­na Boko­va.

Man ved, at stjå­l­ne oldsa­ger fra bå­de Irak og Sy­ri­en er ble­vet solgt af Is­la­misk Stat for at fi­nan­si­e­re ter­r­or­be­væ­gel­sens krig.

» Hans ar­bej­de vil leve læn­ge­re end dis­se ek­stre­mi­ster. De dræb­te en stor mand, men de kan al­drig gø­re brin­ge hi­sto­ri­en til tavs­hed, « si­ger Unescos di­rek­tør.

» Hans ar­bej­de vil leve læn­ge­re end dis­se ek­stre­mi­ster, « si­ger Unescos di­rek­tør ef­ter dra­bet på den 81- åri­ge Kha­led al- Asaad.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.