Hårdt­slå­en­de – men in­gen kno­ck­out

Ka­mæleo­nen Ja­ke Gyl­len­haal bæ­rer fi lmen om bok­se­ren Bil­ly Hope, som mi­ster alt og må kæm­pe for at vin­de det tilbage

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

Sout­h­paw: Et bok­se­be­greb, der be­teg­ner en ven­stre­hån­det bok­ser, der fø­rer med sin høj­re hånd og høj­re fod frem.

Fil­men ’ Sout­h­paw’ hav­de jeg vir­ke­lig set frem til, da jeg har en lil­le svag­hed for bok­se­fi lm og før­ste gang læ­ste om pro­jek­tet i 2010. Den­gang hav­de ’ Sons of Anar­chy’- ska­be­ren Kurt Sut­ter skre­vet sit før­ste fi lm­ma­nuskript, in­spi­re­ret af rap­pe­ren Emi­nems egen hi­sto­rie og per­son­li­ge kamp.

Ho­ved­rol­len som bok­se­ren Bil­ly Hope skul­le der­for væ­re Emi­nems før­ste si­den den me­get ro­ste ’ 8 Mi­le’, men et al­bum kom i vej­en og rap­pe­ren blev er­stat­tet af den ta­lent­ful­de Ja­ke Gyl­len­haal, og Emi­nem selv nø­je­des med at pro­du­ce­re so­und­tra­ck­et og bi­dra­ge med et par num­re.

Op­vok­set på bør­ne­hjem

Fil­mens før­ste sce­ne er li­ge på og rå – bok­se­ren Bil­ly ’ The Gre­at’ Hope bok­ser sin 43. ube­sej­re­de kamp i et fyldt Ma­di­son Squa­re Gar­den. Hans bok­sestil er lidt: Jo fl ere tæsk han får, des bed­re bok­ser han. Hope vin­der kam­pen, og vi mø­der hans ko­ne Mau­re­en ( Rachel McA­dams).

Par­ret mød­te hin­an­den, da Hope som barn bo­e­de på bør­ne­hjem i Hell’s Kit­chen, og sam­men har de nu den 10 år gam­le dat­ter Leila ( spil­let af Oo­na Lau­ren­ce).

Stor man­sion og fe­de bi­ler

Hjem­me eft er kam­pen ser vi det luksus­liv, som Bil­lys bok­se­kar­ri­e­re - med ko­nen som ben­hård ma­na­ger - har gi­vet. Kæm­pe man­sion, mas­ser af fe­de bi­ler, guld og dy­re ure. Men hu­stru­en sy­nes, der ar­ran­ge­res for man­ge kam­pe af Bil­lys pro­mo­tor ( spil­let af 50 Cent), hvis mot­to er: ’ Gi­ver det pen­ge - gi­ver det me­ning’ og hun er ban­ge for, at Bil­ly skal bli­ve ramt for man­ge gan­ge og få bok­se­de­mens.

Bil­ly har svært ved at sty­re sit il­tre tem­pe­ra­ment, og det kom­mer ty­de­ligt frem, da ær­ke­ri­va­len Mi­gu­el ’ Magic’ Esco­bar pro­vo­ke­rer ham til en fest. Sky­de­vå­ben træk­kes, og uhel­det og ulyk­ken sker.

Bil­ly Hopes kar­ri­e­re går i stå, han mi­ster hus, bi­ler og for­mu­en, og han må end ik­ke se sin dat­ter. Men eft er at ha­ve ’ ramt bun­den’ op­sø­ger han et gam­melt gym - så langt væk fra guld, fa­me og blitzlys som over­ho­ve­det mu­ligt – hvor træ­ne­ren Ti­ck Wills ( For­re­st Whi­ta­ker) ta­ger sig af ghet­to­ens ud­sat­te dren­ge og in­tet vil ha­ve med pro­fes­sio­nel boksning at gø­re. Han bli­ver Bil­ly Hopes men­tor og træ­ner ham tilbage i stor­form og med kam­pen mod om­tal­te ær­ke­ri­val som hi­sto­ri­ens kli­maks.

Fil­men vi­ser, hvor­dan de helt store bok­se­kam­pe fo­re­går i USA med mas­ser af dol­lar, HBO Pay-Per- View og he­le cir­kus­set om­kring, men hi­sto­ri­en får ba­re ik­ke nok dyb­de. Der bli­ver brugt alt for lidt tid på at læ­re ka­rak­te­rer­ne at ken­de.

Der er helt sik­kert op­ta­get me­get me­re om Bil­ly Hopes barn­dom og op­vækst på bør­ne­hjem­met, om hvor­dan han mød­te Mau­re­en og om ’ bro­der­ska­bet’ til de an­dre dren­ge, som er ble­vet ’ fa­mi­lie’ og se­ne­re hans en­tou­ra­ge, men dis­se sce­ner har højst sand­syn­ligt måt­tet la­de li­vet til for­del for end­nu læn­ge­re kamps­ce­ner og li­ge lov­lig man­ge træ­nings- mon­ta­ger.

Ba­re ær­ke­ri­va­ler­nes ryg­ta­to­ve­rin­ger (’ Fear no Man’ og ’ King of Kings’) vir­ker ufri­vil­ligt mor­som­me.

For­hol­det mel­lem bok­ser og hans nye træ­ner ( Whi­ta­ker) for­søm­mes og­så - i ste­det tæ­skes der rundt i de for­ud­si­ge­li­ge bok­se­fi lm- kli­che­er.

Én stjerne til Gyl­len­haal

Men Ja­ke Gyl­len­haals præ­sta­tion gi­ver én stjerne i sig selv – sidst vi så ham ( hvis vi li­ge ser bort fra ’ Ac­ci­den­tal Love’) var som su­per tynd sen­sa­tions­hungren­de ulyk­kes­fo­to­graf i ’ Nigh­tcraw­ler’, hvor han smed 16 kg til rol­len. Og trods en stjer­ne­be­sat ’ Sout­h­paw’, ( ja, selv san­ger Ri­ta Ora ses som småbørns­mor på narko) bæ­rer ka­mæleo­nen Gyl­len­haal nær­mest fi lmen.

Antoine Fu­quas (’ Trai­ning Day’ og ’ Shoo­ter’) bok­se­fi lm er må­ske hårdt­slå­en­de, men ik­ke en kno­ck­out, for at bli­ve i bok­se­kli­che­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.