Skin­det bed­ra­ger

BT - - KULTUR - PR- Fo­to

FILM

’ Self/ Less’ THRILLER ** ****

de­ligt, tak­ket væ­re den køns­lø­se re­k­la­me­fi lm­mand Tar­sem Singh, der in­stru­e­rer uden selv­stæn­digt fi nger­aft ryk. Da­mi­an er som al­le dø­en­de rig­mænd ud­sty­ret med en bit­ter, ngo- ar­bej­den­de dat­ter, der ik­ke vil ha­ve far­mands pen­ge, men hans kær­lig­hed. Ope­ra­tions­læ­gen er lu­sket som en gam­mel Bond- skurk, og hans mysti­ske la­bo­ra­to­ri­um er om­gi­vet med et hem­me­lig­heds­kræm­me­ri, der nok er nød­ven­digt for det dov­ne ma­nuskript, men som og­så mi­ster en­hver tro­vær­dig­hed.

Thriller bli­ver til action

Og her­fra går det kun ned ad bak­ke. Da­mi­an får mi­stan­ke om, at hans krop har en hi­sto­rie, og da erin­drings­brud­styk­ker le­der ham til en eft er­ladt fa­mi­lie, hi­ves en skov af sky­de­vå­ben plud­se­lig frem. Thriller bli­ver til action, skur­ke skift er krop, når de sår­es, og der pløk­kes og spil­les som i en Dolph Lund­gren-fi lm.

Kings­ley er van­ligt so­lid, det lil­le kvar­ter han er med, mens Rey­nolds, der el­lers og­så kan væ­re se­vær­dig, syn­ker med re­sten af sku­den. Det he­le er kry­dret med årets mest øre­tæ­ve­ind­by­den­de so­und­tra­ck og en po­in­te om at bru­ge ti­den, mens vi har den. Man kan be­gyn­de med at la­de væ­re med at spil­de den her.

Ben Kings­ley og Ry­an Rey­nolds byt­ter krop i fil­men ’ Self/ less’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.