Mul­ti­te­a­ter­ta­lent

Sku­e­spil­ler, in­struk­tør og te­a­ter­le­der Claus Fly­ga­re har kæm­pet for Mam­mut­te­a­tret gen­nem me­re end 30 år

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

En te­a­ter­ud­dan­nel­se har Claus Fly­ga­re ik­ke. Men det har ik­ke for­hin­dret ham i at bre­de si­ne man­ge ta­len­ter ud i fl ere ret­nin­ger in­den for det te­a­ter, han har vi­et sit liv til.

Han spil­ler na­tur­lig­vis sku­e­spil på sce­ne og skærm – det be­gynd­te med det aal­bor­gen­si­ske Jom­fru Ane Te­a­tret i den po­li­ti­se­ren­de tid i mid­ten af 1970er­ne. Han in­stru­e­rer og­så, og fi k en form for gen­nem­brud på den front med fo­re­stil­lin­gen ’ Lat­ter’ i Ka­non­hal­len i 1995.

Han skri­ver og er for­fat­ter til eft er­hån­den en hånd­fuld te­a­ter­styk­ker. Men først og frem­mest er han og­så te­a­ter­le­der. I 1983 var han medstif­ter af Mam­mut­te­a­tret, som han og hu­stru­en Ti­na Gyl­ling Mor­ten­sen sta­dig står i spid­sen for. Nu og­så med Ni­co­las Bro i di­rek­tio­nen.

Be­gynd­te i Salt­la­ge­ret

Det er i sig selv im­po­ne­ren­de, ik­ke mindst i be­tragt­ning af, at Mam­mut­te­a­tret – til trods for man­ge års hårdt slid, åb­ne bre­ve og man­ge op­for­drin­ger – al­drig har få­et fo­den på egen sce­ne, men har væ­ret hen­vist til at spil­le rundt om­kring i det kø­ben­havn­ske te­a­ter­land­skab.

Det be­gynd­te i det nu for længst for­s­vund­ne Salt­la­ge­ret og med Ka­non­hal­len, Hu­sets Te­a­ter, Ave­ny- T, en ned­lagt bi­o­graf på Tri­ang­len, en lej­lig­hed på Nør­re­bro­ga­de og Bet­ty Nan­sen Te­a­trets Edi­son-sce­ne som nog­le af sta­tio­ner­ne un­der­vejs. Fra be­gyn­del­sen blev Mam­mut­te­a­tret etab­le­ret som et sku­e­spil­ler­dre­vet, kunst­ne­risk te­a­ter, og man­ge kol­le­ger har med­vir­ket un­der­vejs.

Men el­lers vil man­ge nok ken­de Claus Fly­ga­res ar­bej­de, uden at de egent­lig ved det. I en år­ræk­ke bi­drog han til DRs sa­ti­ri­ske uge­revy­er ’ Tv ansjo­sen’ og ’ Den go­de, den on­de og den vir­ke­lig sjove’. Uge for uge var han med til at hud­fl et­te magt­ha­ver­ne og ud­stil­le ti­dens dår­skab. Og selv om den ty­pe ko­mik er ble­vet er­stat­tet af an­dre for­mer for mor­skab på skær­men, har Fly­ga­re væ­ret med til at genop­li­ve den i te­a­ter­form.

Pa­so­li­ni og Hol­berg

Sku­e­spil­le­ren Claus Fly­ga­re med den ka­rak­te­ri­sti­ske, lidt tø­ven­de replik og det mar­ke­re­de an­sigt er gen­nem åre­ne duk­ket op i en lang ræk­ke sam­men­hæn­ge.

Han har spil­let på et væld af tea- ter­s­ce­ner – og­så uden for eget re­gi. Og for te­a­tret har han bl. a. skre­vet styk­ker om bå­de den ita­li­en­ske fi lmin­struk­tør Pi­er Pa­o­lo Pa­so­li­ni, om Lud­vig Hol­berg og om Blekin­ge­ga­de­ban­den. I 2008 var han en af mod­ta­ger­ne af Re­u­mert-pri­sen for Årets Dra­ma­ti­ker sam­men med kol­le­ger­ne Ka­ri Vi­dø og Lars Kjeld­gaard. Sam­men hav­de de skre­vet den mor­som­me, le­ven­de skil­dring af pa­tien­ter og be­hand­le­re i ’ Fo­bi­sko­len’. Selv har han i sin kar­ri­e­re i dansk te­a­ter ik­ke væ­ret ban­ge for no­gen el­ler no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.