Kik­set kær­lig­hed

BT - - TV - KO­ME­DIE

Jo­sie Gel­ler er først i ty ver­ne og ar­bej­der som se­kre­tær på en af Chi­ca­gos avi­ser, men drøm­mer i vir­ke­lig­he­den om at sti­ge i gra­der­ne og bli­ve jour­na­list. Da re­dak­tø­ren eft er­ly­ser en ar­ti­kel om ti­dens gym­na­sie­ung­dom, ser Jo­sie det som sin s to­re chan­ce. Snart eft er er hun tilbage på sko­le­bæn­ken – som un­dercover- jour­na­list! Nu må hun for­sø­ge at gø­re sig go­de ve­nin­der med sko­lens smar­te­ste, populæreste og mest over­fl adi­ske pi­ger, og det gi­ver hen­de lej­lig­hed til at re­fl ek­te­re over sin egen ung­dom, hvor hun var en to­talt kik­set pi­ge. Midt i det he­le be­gyn­der hjer­tet og­så at ga­l­op­pe­re, da Jo­sie f al­der for lit­te­ra­tur­læ­re­ren Sam Coul­son. Men hvad stil­ler man op, når man sta­dig fø­ler sig su­per­kik­set og al­drig er ble­vet kys­set? Den char­me­ren­de Drew Bar­ry­mo­re spil­ler rol­len som Jo­sie. Drew fi k de­but som sku­e­spil­ler i en al­der af ba­re tre år i fi lmen ” Sud­de­en­ly Love”, men det store gen­nem­brud fi k hun i 1982 med fi lmen ” E. T.”, hvor hun spil­le­de Ger­tie. Drew er des­u­den

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: kendt for at spil­le en af ” eng­le­ne”, sam­men med Ca­meron Di­az og Lu­cy Liu, i ” Char­lie’s Angels”? ( TV3)

Jo­sie ( Drew Bar­ry­mo­re) bli­ver fo­rel­sket i sin lit­te­ra­tur­læ­rer ( Mi­cha­el Vartan), men hvor­dan sco­rer man, når man al­drig er ble­vet kys­set? Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.