’ Vi skal ha­ve store am­bi­tio­ner’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR EN­DEN AF REGN­BU­EN Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg i Sout­hamp­ton joko@ sporten. dk

De midtjy­ske me­stre har i de se­ne­ste år ik­ke væ­ret ban­ge for at stik­ke snu­den frem og yt­re mål­sæt­nin­ger, som kon­kur­ren­ter­ne har fnyst af.

Men med et dansk mester­skab i sid­ste sæ­son blev der sat hand­ling bag or­de­ne, og det kan igen væ­re til­fæl­det, når en stor eu­ro­pæ­isk op­ga­ve ven­ter i form af Sout­hamp­ton i Eu­ro­pa League- playoff i aft en.

FC Midtjylland for­må­e­de ik­ke at fuld­fø­re drøm­men om Champions League, eft er man blev slå­et ud af APOEL, og selv­om man langt fra er fa­vo­rit mod Sout­hamp­ton, kan man godt an­ty­de, at klub­ben er un­der pres til at le­ve­re i Eu­ro­pa.

» Det vid­ste jeg, da jeg gik ind til job­bet. Det er en mål­sæt­ning, jeg le­ver godt med. Vi skal ha­ve store am­bi­tio­ner. El­lers tog jeg hel­ler ik­ke til Midtjylland, men når vi er et dansk hold, som ik­ke har op- byg­get nok po­int i Eu­ro­pa, kræ­ver det, at vi på et tids­punkt kom­mer igen­nem nå­leø­jet. Det må ger­ne væ­re nu, « ly­der det fra ch­eft ræ­ner Jess Thorup.

Jakob Poul­sen er blandt klub­bens ru­ti­ne­re­de kræft er, og han var og­så med i sid­ste sæ­son, da man fl op­pe­de i Eu­ro­pa mod Pa­nat­hin­ai­kos. Han le­ver fi nt med de store am­bi­tio­ner.

» Vi vil og­så vildt ger­ne i grup­pe­spil­let, og vi vil gø­re alt for at det lyk­kes. Klub­ben har jo og­så meldt ud, at den vil i grup­pe­spil­let tre gan­ge in­den 2020, så det er jo ik­ke hvert år, man reg­ner med det, men selv­føl­ge­lig går vi eft er det, « si­ger han.

Poul­sen me­ner ik­ke nød­ven­dig­vis, at hol­det har brugt den eu­ro­pæ­i­ske er­fa­ring fra de se­ne­re sæ­so­ner godt nok.

» Vi dum­me­de os mod Pa­nat­hin­ai­kos på ude­ba­ne, og vi gjor­de det svæ­re­re for os selv. Men om vi er bed­re ru­stet, det ved jeg sgu ik­ke. Vi har ik­ke vist det ind­til vi­de­re, men lad os hå­be, vi kan gø­re det mod Sout­hamp­ton, « si­ger han.

Ær­ger­ligt at spil­le tors­dag

En, der står for skud, når mål­sæt­nin­ger­ne skal vur­de­res, er sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. Han me­ner, klub­ben er in­de i en eu­ro­pæ­isk pro­ces.

» Vi har sagt tre grup­pe­spil in­den 2020, og det er li­ge­som, da vi skul­le vin­de det dan­ske mester­skab. Det er no­get, vi ar­bej­de­de med i man­ge år, mens vi blev bed­re og bed­re og kom tæt­te­re og tæt­te­re på. Det sam­me gør sig gæl­den­de for grup­pe­spil­let. Vi var ik­ke go­de nok mod APOEL, men nu har vi en chan­ce mod Sout­hamp­ton, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

Ste­in­le­in er ik­ke me­get for at in­drøm­me, at det na­ger ham, at klub­ben ik­ke gik vi­de­re mod APOEL i Champions League- kva­li­fi ka­tio­nen. Han er dog lidt ir­ri­te­ret.

» Når man ser, at APOEL har

tabt 0- 1 på ude­ba­ne til Asta­na, så er det klart, man tæn­ker: Ba­re det var os, der skul­le spil­le tirs­dag el­ler ons­dag og ik­ke tors­dag. Den ir­ri­ta­tion skal vi bru­ge mod Sout­hamp­ton, det skal vi bru­ge til at for­bed­re os, for selv­føl­ge­lig er vi ir­ri­te­re­de, « si­ger Ste­in­le­in.

Godt at star­te ude

En ting er mål­sæt­nin­ger­ne på ad­mi­ni­stra­tions­gan­ge­ne, no­get an­det er spil­let på ba­nen. Her er FCM- træ­ner Jess Thorup i fuld gang med at ana­ly­se­re den en­gel­ske mod­stan­der, men han er ik­ke helt glad for, at Sout­hamp­ton i we­e­ken­den hjem­me tab­te 0- 3 til Ever­ton.

» Jeg ved ik­ke, om jeg kun­ne li­de det så me­get. Hol­det er un­der lidt me­re pres eft er ne­der­la­get, hav­de de vun­det, var de må­ske lidt me­re af­slap­pe­de mod os. Men jeg så et par ting, som jeg må­ske sy­nes, vi kan gø­re brug af mod Sout­hamp­ton, « si­ger Thorup, der har ét be­stemt sce­na­rie i ho­ve­d­et før kam­pen.

» Jeg er glad for at star­te på ude­ba­ne, for jeg tror, det vil gi­ve os den bed­ste mu­lig­hed for et godt re­sul­tat. De ved ik­ke så me­get om os. Vi ved lidt me­re om dem. Al­le føl­ger med i Pre­mi­er League i Dan­mark, hvor det er en stor liga. For­hå­bent­lig kan vi sco­re et mål og fuld­fø­re drøm­men om grup­pe­spil­let. «

FC Midtjylland træ­ne­de i af­tes i si­len­de regn på St. Mary’s Sta­di­um i Sout­hamp­ton før af­te­nens Eu­ro­pa League-kva­li­fi­ka­tions­kamp. Fo­to: Action Ima­ges

Ro­nald Ko­e­man før­te sid­ste sæ­son Sout­hamp­ton til hol­dets bed­ste placering no­gen­sin­de i Pre­mi­er League, og nu skal han ta­ge hol­det til nye høj­der med en kva­li­fi­ka­tion til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.