Ko­e­man skal kro­ne træ­ner­vær­ket

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLY­VEN­DE HOL­LÆN­DER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Når FC Midtjylland i aft en mø­der Sout­hamp­ton i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen, er det ik­ke hvil­ken som helst kol­le­ga, Midtjylland- træ­ner Jess Thorup står over for.

Næh, Thorups træ­ner­ri­val var en del af det fryg­te­de Bar­ce­lo­na Dream Team i be­gyn­del­sen af 90’ er­ne, der med Jo­han Cruyff som træ­ner og Mi­cha­el Laud­rup, Hri­sto Stoi­chkov og Ro­ma­rio som med­spil­le­re vandt alt, hvad der kun­ne vin­des i fod­bold­ver­de­nen.

Me­get er sket si­den da for nu 52- åri­ge Ro­nald Ko­e­man, der for længst har lagt støv­ler­ne på hyl­den for at for­føl­ge træ­ner­vej­en. Her har han prø­vet lidt af hvert fra hol­land­ske mester­ska­ber med Ajax og PSV og fy­rin­ger i AZ Alk­maar og Valencia, in­den han end­te i den sy­den­gel­ske hav­ne­by Sout­hamp­ton sid­ste som­mer.

Og si­den da har Ko­e­man væ­ret én stor suc­ces.

» Da han kom til, var Sout­hamp­ton i en me­get svær si­tu­a­tion. Hol­det var i gang med at mi­ste man­ge af de­res bed­ste spil­le­re, så han skul­le ind og mar­ke­re sig fra dag ét. Og det har han gjort. Det har ik­ke væ­ret et hold, han har ar­vet fra en an­den. Det er med hans eget præg. De hav­de stor suc­ces fra star­ten. Hans fod­bold­fi lo­so­fi pas­se­de per­fekt til Sout­hamp­ton, « si­ger Gor­don Simp­son, sportsredaktør på Sout­hamp­ton lo­ka­la­vi­sen The Daily Echo, der føl­ger klub­ben tæt.

Tragi­ske op­le­vel­ser

Ko­e­mans ny­fund­ne suc­ces i en­gelsk fod­bold kom­mer ef­ter fl ere år, hvor al­vor­lig syg­dom har pla­get per­so­ner­ne tæt­test på hol­læn­de­ren. Ko­e­mans ko­ne, Bar­ti­na, fi k i 2010 kon­sta­te­ret brystkræft blot to må­ne­der eft er, at Ko­e­man hav­de mi­stet sin go­de ven og agent Ger La­gen­di­jk, der dø­de af hjer­te­stop.

Bar­ti­na Ko­e­man har si­den over­le­vet kam­pen mod kræft , som bå­de hun og Ro­nald Ko­e­man de­di­ke­ret kæm­per imod med de­res en­ga­ge­ment i fl ere fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Men i de­cem­ber 2013 mi­ste­de Ko­e­man sin far, Martin Ko­e­man, i en al­der af 75 år.

De man­ge op­le­vel­ser med dø­den tæt på og li­vets skrø­be­lig­hed har iføl­ge Ko­e­man selv få­et ham til at få øje­ne op for, at der er me­re i li­vet end fod­bold. Fle­re har spe­ku­le­ret i, hvor­vidt den op­da­gel­se har hjul­pet Ko­e­man på vej mod su­ces­sen i Sout­hamp­ton, der i Ko­e­mans før­ste sæ­son blæ­ste al­le om­kuld. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der har han sat sit præg med ud­gangs­punkt i egen for­tid som for­svars­spil­ler og de­fen­siv midtbane.

» Hans stør­ste be­drift sid­ste sæ­son var, at han for­må­e­de at ska­be et so­lidt, de­fen­sivt grund­lag. De var me­get svæ­re at slå og bry­de op, men sam­ti­dig spil­le­de de me­get at­trak­tiv fod­bold. De hav­de nog­le ret fa­mø­se sej­re så­som at slå Sunderland 8- 0, og de slog Aston Villa 6- 1. Han har im­po­ne­ret alt og al­le, « si­ger Simp­son og ud­dy­ber.

» Han var jo al­le­re­de po­pu­lær på grund af sit ry og store præ­sta­tio­ner som spil­ler, men ser man bort fra det og kig­ger på må­den, hol­det har spil­let på, og hvor­dan han har ta­ck­let me­di­er­ne og alt om­kring klub­ben, er han en yderst po­pu­lær fi gur. Der var stor be­kym­ring blandt fan­se­ne, da Mauri­cio Poc­che­ti­no for­lod klub­ben sid­ste som­mer. Hvad skal der nu ske? Men når Ko­e­man kom­mer ind og fø­rer Sout­hamp­ton til den bed­ste placering ( sy­ven­de­plads, red.) i klub­bens hi­sto­rie, kan du hur­tigt fo­re­stil­le dig, hvor gla­de folk blev for ham. «

Jag­ten på suc­ces i Eu­ro­pa

Nu står Ko­e­man så over for en van­ske­lig an­den sæ­son, hvor hol­det med en sam­let sejr over FC Mid­jyl­land kan kom­me i et hi­sto­risk eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. Vi skal helt tilbage til ok­to­ber 2003 for at fi nde Sout­hamp­tons se­ne­ste kam­pe i Eu­ro­pa, hvor man røg ud af den da­væ­ren­de UEFA Cup.

» Det bli­ver svært at over­gå sid­ste sæ­son for Ko­e­man, men man­ge hå­ber på at se hol­det i top­pen af ta­bel­len, samt at de gør det godt i Eu­ro­pa. Kan de kom­me i grup­pe­spil­let og må­ske end­da gå vi­de­re der­fra, vil det væ­re end­nu en sæ­son med suc­ces, hvor klub­ben har ud­vik­let sig og ta­get et skridt vi­de­re. Midtjylland bli­ver et svært hold, men det vil væ­re en fi asko, hvis de ik­ke går vi­de­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.