’ JEG GI­VER ALT, HVAD JEG HAR’

Da­ni­el Ag­ger spil­ler i aft en mod PAOK i kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League, i hvert fald så læn­ge bentø­jet kan kla­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMPKLAR? Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

I Liverpool vil­le Da­ni­el Ag­ger og co. ha­ve bedt til de hø­je­re mag­ter for, at Ste­ven Ger­rard ali­as ’ Cap­tain Fan­ta­stic’ blev klar, før klub­ben skul­le ud at spil­le en af årets vig­tig­ste kam­pe.

Nu er det Da­ni­el Ag­ger selv, der er ble­vet den alt­af­gø­ren­de kap­ta­jn i Brøndby, hvor me­get kan stå og fal­de med stjer­ne­spil­le­rens præ­sta­tion mod PAOK Sa­lo­niki i den før­ste af to playoff - kam­pe til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League.

Sik­kert er det, at Da­ni­el Ag­ger star­ter på ba­nen i den græ­ske aft en­he­de. Men me­re usik­kert er det, hvor læn­ge Da­ni­el Ag­gers bentøj hol­der mod Frank Ar­ne­sens trop­per.

» Jeg gi­ver alt, hvad jeg har, og så må vi se, hvor langt det ta­ger mig. Der er ik­ke no­get ho­kus po­kus i det, « sag­de Da­ni­el Ag­ger i går på Toum­ba Sta­di­um i The­s­sa­lo­niki.

» Sta­tus eft er nog­le uger, hvor jeg ik­ke har spil­let, er selv­føl­ge­lig al­tid svær at vi­de. Men jeg fø­ler mig godt til­pas og at de ting, jeg har haft pro­ble­mer med den se­ne­ste tid, stort set er for­s­vun­det, « fort­sat­te Da­ni­el Ag­ger.

Den vig­ti­ge le­der­ty pe

Den dan­ske lands­holds­spil­lers ind­le­den­de for­kla­ring eft er­lod ik­ke et skud­sik­kert ind­tryk af, om Da­ni­el Ag­ger må­ske har tryk­ket lidt på spe­e­de­ren for at bli­ve klar til før­ste brag mod PAOK.

Og om han hav­de spil­let, hvis nu det hav­de væ­ret en ’ min­dre’ kamp i Su­per­liga­en. Men det af­vi­ste Da­ni­el Ag­ger fuld­stæn­dig.

» Når jeg si­ger, at jeg er klar, ja­men så er jeg klar. Der er in­gen und­skyld­nin­ger. Jeg går ud og gør, hvad jeg kan, og jeg er klar, « for­sik­re­de han.

Da­ni­el Ag­gers rolle som le­der er ble­vet un­der­stre­get fl ere gan­ge af Tho­mas Frank før kam­pen mod PAOK. Men selv har Ag­ger me­re af­slap­pet til­gang til sin be­tyd­ning i en kamp som den mod PAOK.

» For at væ­re ær­lig ser jeg ik­ke så me­get an­der­le­des på min rolle i den­ne kamp. Jeg spil­ler, som jeg al­tid gør. Det er li­ge me­get, om det er i Eu­ro­pa el­ler i Su­per­liga­en. Men selv­føl­ge­lig er det så­dan, at jeg har væ­ret her før og har prø­vet alt det her før. Man­ge af de un­ge spil­le­re har ik­ke prø­vet det, og det vil væ­re en stor op­le­vel­se for dem, « sag­de Da­ni­el Ag­ger.

Træ­ner Tho­mas Frank vil­le dog ik­ke un­der­vur­de­re, hvor me­get det be­ty­der for ham og re­sten af trup­pen, at Ag­ger er med i kam­pen i Græken­land.

» Da Da­ni­el var på sit top­ni­veau, vil jeg me­ne, at han var mel­lem de ti bed­ste cen­tra­le for­svars­spil­le­re i ver­den - og må­ske i top tre over dem, der er ven­stre­be­ne­de. Jeg me­ner, at når Da­ni­el spil­ler for os, er han vo­res vig­tig­ste spil­ler, « lød det fra Tho­mas Frank.

Han af­slø­re­de så me­get, at Brøndby vil­le væ­re lyk­ke­lig for et uaf­gjort re­sul­tat i Græken­land.

Da Da­ni­el var på sit top­ni­veau, vil jeg me­ne, at han var mel­lem de ti bed­ste cen­tra­le for­svars­spil­le­re i ver­den - og må­ske i top tre over dem, der er ven­stre­be­ne­de

Tho­mas Frank

Da­ni­el Ag­ger ( th.) er klar til at spil­le i af­ten, når Brøndby spil­ler den før­ste af to kam­pe mod græ­ske PAOK om en plads i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.