AL­DRIG BIF EL­LER FCK

Frank Ar­ne­sen kan ik­ke se sig selv ven­de hjem til dansk fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GLEM DET Da­ni­el Re­mar i The­s­sa­lo­niki da­lu@ sporten. dk Frank Ar­ne­sen

Dan­mark er et lil­le land, og der har jeg så haft til­bud fra Chel­sea, Tot­ten­ham og Ham­borg, hvor jeg har sagt, at det er no­get, jeg hel­le­re vil end at ta­ge til Dan­mark

Frank Ar­ne­sen har prø­vet sig selv af som sport­s­di­rek­tør i nog­le af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Og selv om græ­ske PAOK Sa­lo­niki ik­ke ly­der af me­get sam­men­lig­net med Chel­sea og Tot­ten­ham, vil end­nu et spring vi­de­re ned ad eu­ro­pa­rang­li­sten til et job som boss i Su­per­liga­en væ­re utæn­ke­ligt for ham.

Frank Ar­ne­sen lig­ner hel­ler ik­ke en mand, der vil­le byt­te den ba­gen­de sol og ud­sigt til ha­vet ved ky­sten i The­s­sa­lo­niki ud med blæst og kul­de på et min­dre dansk fod­bold­sta­dion.

Det er da­gen før, at hans nye klub mø­der Brøndby, og Frank Ar­ne­sen sør­ger for ik­ke at ly­de over­le­gen i for­hold til PAOKs chan­cer mod hans dan­ske lands­mænd.

» Vi ved godt, at Brøndby har et stærkt hold, og vi ta­ger dem me­get se­ri­øst, « un­der­stre­ger Frank Ar­ne­sen over for BT, der mø­der ham på et luksus­ho­tel, hvor han og spil­ler­ne op­hol­der sig før op­gø­ret. hvor jeg har sagt, at det er no­get, jeg hel­le­re vil end at ta­ge til Dan­mark, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Men har du få­et til­bud fra dan­ske klub­ber i ti­dens løb fra ek­sem­pel­vis Brøndby el­ler FCK?

» Nej, det har jeg ik­ke. Men jeg har hel­ler ik­ke væ­ret åben for at ta­ge hjem til Dan­mark. Jeg har he­le ti­den gjort det klart, at når jeg ik­ke har haft no­get at la­ve, vil­le jeg ik­ke væ­re in­ter­es­se­ret i at ta­ge til Dan­mark, « for­kla­rer Frank Ar­ne­sen og fort­sætMen selv ter:om Frank Ar­ne­sen har respekt for Brøndby, kun­ne han » Jeg har al­drig haft det så­dan, at vi al­li­ge­vel ik­ke øn­ske sig at sid­de på skal flyt­te til Dan­mark igen. Det vil den an­den si­de som sport­s­di­rek­tør og­så væ­re svært, for der er ik­ke ma­ni Brøndby el­ler en an­den dansk klub. ge klub­ber, som er på det ni­veau, jeg

» Jeg har ik­ke rig­tig over­ve­jet det godt kun­ne tæn­ke mig at væ­re på. « på den må­de. Jeg har væ­ret hel­dig at ha­ve haft nog­le store klub­ber uden for Dan­mark. Man må og­så ba­re

Hel­le­re store klub­ber

in­drøm­me, at Dan­mark er et lil­le land, og der har jeg så haft til­bud fra Chel­sea, Tot­ten­ham og Ham­borg,

Sat i for­bin­del­se med FCK

I 2010 blev Frank Ar­ne­sen el­lers sat i for­bin­del­se med FCK, da Chel­sea­e­je­ren Ro­man Abram­ovich’ søn, Ar­ka­dy, over­ve­je­de at kø­be sig ind i den dan­ske klub.

Et ryg­te, som, Frank Ar­ne­sen hol­der fast i, ik­ke pas­ser.

» Jeg vid­ste slet ik­ke, at han var der­ov­re ( i FCK, red.). Det gik uden om mig. Det hav­de jeg ik­ke no­get med at gø­re, « si­ger han.

Snak­ken ven­der tilbage til kam­pen mod Brøndby. Og her glæ­der Frank Ar­ne­sen sig på Brønd­bys veg­ne over, at Da­ni­el Ag­ger ser ud til at bli­ve kampklar.

» Det er godt for Brøndby. Han er en fan­ta­stisk spil­ler at få med – uan­set at han ik­ke har no­gen kam­p­ru­ti­ne i øje­blik­ket. Det er et kæm­pe boost for Brøndby, og han er en, som har prø­vet det he­le og kan gi­ve ru­ti­ne og le­der­skab. «

Frank Ar­ne­sen har in­gen pla­ner om at kom­me til en af de store dan­ske klub­ber i sin kar­ri­e­re. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.