Chel­sea snød Uni­ted for Pedro

Al­le tro­e­de, at vil­le skift e re­ser­ve­tjan­sen i FC Bar­ce­lo­na ud med me­re per­ma­nent spil­le­tid i Man­che­ster Uni­ted. Men så drib­le­de Chel­sea in­denom

BT - - HANDLER & RYGTER - OVER­HA­LET IN­DENOM Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Man­che­ster Uni­teds næst­for­mand, Ed Woodward, var kom­met så langt som til Bar­ce­lo­na for at for­hand­le de­tal­jer­ne med Pedro på plads i for­bin­del­se med re­tur­kam­pen i den span­ske Su­per Cup mel­lem FC Bar­ce­lo­na og At­hle­tic Bil­bao.

Men der blev in­gen kon­trakt.

Of­fi ci­elt hed det sig, at Man­che­ster Uni­ted al­li­ge­vel ik­ke vil­le skri­ve kon­trakt med den 28- åri­ge Pedro, for­di klub­bens ma­na­ger, Lou­is van Gaal, hav­de om­be­stemt sig. Han men­te ik­ke, at Pedro var hur­tig nok til den en­gel­ske fod­bold­stil.

Sand­he­den er dog sna­re­re den, at i mel­lem­ti­den var Chel­sea driblet in­denom.

Fle­re om at over­ta­le Pedro

Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Te­le­graph var det Chel­seas ma­na­ger, José Mourin­ho, og midt­ba­ne­spil­le­ren Cesc Fà­bre­gas, der spil­le­de ho­ved­rol­ler­ne. De tal­te beg­ge med Pedro, som Cesc Fà­bre­gas ken­der per­son­ligt, for­di de har spil­let sam­men i bå­de FC Bar­ce­lo­na og på det span­ske lands­hold.

I birol­ler­ne var hen­holds­vis Chel­sea- di­rek­tør Ma­ri­na Gra­novskaia og Cesc Fà­bre­gas’ kæ­re­ste, Da­ni­el­la Se­maan.

Det var Gra­novskaia, som Chel­sea- ejer Ro­man Abram­ovich ken­der fra ti­den i Rusland, der før­te for­hand­lin­ger­ne med FC Bar­ce­lo­na. Og det var Da­ni­el­la Se­maan, der tal­te med Ped­ros hu­stru, Ca- ro­li­na Martin, om lyk­ken ved at fl yt­te til Lon­don. De to kvin­der ken­der og­så hin­an­den fra ti­den i Bar­ce­lo­na.

Det he­le før­te til, at Pedro i går sat­te sig om­bord på et fl y fra Bar­ce­lo­na med kurs mod Lon­don for at skri­ve kon­trakt med Chel­sea, og i går mang­le­de kun det ob­liga­to­ri­ske læ­ge­tjek.

Hand­len pas­ser beg­ge par­ter fi nt. Pedro kan ik­ke kon­kur­re­re med Mes­si, Ney­mar og Suárez i FC Bar­ce­lo­na. Chel­sea får en spil­ler med vin­der- men­ta­li­tet, der kan spil­le bå­de på fl øj­en og cen­tralt i an­gre­bet. Og så ko­ster han – set med Chel­sea- øj­ne – ik­ke så me­get. Chel­sea skal ’ kun’ af med 22 mil­li­o­ner pund ( ca. 230 mil­li­o­ner kr.) i over­gangs­sum til FC Bar­ce­lo­na.

Og som til­lægs­ge­vinst fi k Chel­sea gi­vet Man­che­ster Uni­ted en lang næ­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.