KRON­PRINS PÅ SKO­V­TUR

Kron­prins Fre­de­rik kæm­pe­de med spil­let, da der i går blev spil­let Pro- Am­som op­takt til Ma­de in Den­mark, der be­gyn­der i dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MA­DE IN DEN­MARK Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Kron­prins Fre­de­rik var i store spil­le­mæs­si­ge pro­ble­mer, da han i går delt­og i Pro-Am- dy­sten før de kom­men­de da­ges Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­ring Ma­de in Den­mark.

Fle­re gan­ge end­te hans slag uden for ba­nens af­græns­ning, og blandt an­det der­for måt­te han sam­men med si­ne hold­kam­me­ra­ter – gol­f­stjer­nen Tho­mas Bjørn, eks- mo­tor­kø­re­ren Tom Kri­sten­sen og Jysk- di­rek­tør Lars Lar­sens søn, Ja­cob Bruns­borg – se sig pla­ce­ret i del­ta­ger­fel­tets ne­der­ste halv­del.

Ik­ke de­sto min­dre var han ef­ter at ha­ve gå­et en 18- hul­lers- run­de i højt hu­mør.

» Jeg sy­nes, det gik bed­re for mig end i fjor. Det skyl­des blandt an­det, at jeg har få­et nye køl­ler, og at jeg fik god hjælp af en er­fa­ren cad­die, « sag­de han med et smil og til­fø­je­de:

» Men golf er et ud­for­dren­de spil. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der sy­nes jeg, at det var fint at væ­re tilbage. Ba­nen er det se­ne­ste år ble­vet ju­ste­ret og ser ud til at væ­re end­nu bed­re nu. «

Tror på Bjørn

Kron­prins Fre­de­rik, der und­skyld­te sin præ­sta­tion med, at han ik­ke får træ­net spe­ci­elt me­get, blev ef­ter Pro- Am­dy­sten spurgt om, hvem, han tror, vil vin­de Ma­de in Den­mark.

» Tho­mas Bjørn er et godt bud, « sag­de han.

Kron­prins Fre­de­rik blev rost til sky­er­ne af Tho­mas Bjørn for, at han stil­le­de op i Pro-Am- tur­ne­rin­gen.

» Det var ty­de­ligt for en­hver, at Kron­prin­sen ik­ke får spil­let ret me­get golf om året. Men for et ar­ran­ge­ment som det­te er det vig­tigt, at han stil­ler op. Hans til­ste­de­væ­rel­se er med til bå­de at til­træk­ke til­sku­e­re og sponso­rer, « sag­de Tho­mas Bjørn, der har mu­lig­hed for at stø­de på kron­prins Fre­de­rik i Rio de Ja­neiro næ­ste år i au­gust un­der OL.

» For­hå­bent­lig kva­li­fi­ce­rer Tho­mas Bjørn sig. Det bli­ver godt i Rio, og der kom­mer tryk på. Som IOC- med­lem har jeg pla­ner om at se med fra si­de­linj­en – og helt sik­kert bak­ke de dan­ske del­ta­ge­re op, « sag­de kron­prins Fre­de­rik.

Ef­ter dy­sten for­tal­te han end­vi­de­re, at hans gol­finter­es­se blev vakt i barn­domsår­e­ne.

» Min mor­mor ( dron­ning In­grid, red.) in­tro­du­ce­re­de mig til sporten, og nu har jeg tænkt mig at læ­re mi­ne børn spil­let. Desvær­re har jeg ind­til vi­de­re kun haft be­græn­set tid til at ta­ge dem med på træ­nings­ba­nen, « sag­de han.

Jeg sy­nes, det gik bed­re for mig end i fjor. Det skyl­des blandt an­det, at jeg har få­et nye køl­ler, og at jeg fik god hjælp af en er­fa­ren cad­die

Kron­prins Fre­de­rik

Kron­prins Fre­de­rik ser til­freds ud med re­sul­ta­tet ef­ter at ha­ve slå­et sin bold ud fra et træ un­der Pro- Am- tur­ne­rin­gen på Ba­ck­tee Cour­se i Him­mer­land. Fo­to: Hen­ning Bagger

Fra ven­stre mod høj­re: Lars Lar­sen, der måt­te mel­de fra på grund af en ska­de, kron­prins Fre­de­rik, Tho­mas Bjørn, Tom Kri­sten­sen og Lars Lar­sens søn, Ja­cob Bruns­borg. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.