DET STORE CO­ME

Sø­ren Kjeldsen er det bed­ste bud på en dansk vin­der af Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark, der i dag ind­le­des i Him­mer­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­GANG Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk MA­DE IN DEN­MARK

Han fyld­te 40 år i maj. Men den aal­bor­gen­si­ske gol­f­spil­ler Sø­ren Kjeldsen er langt fra fed og fær­dig...

Si­den nytår er han avan­ce­ret fra nr. 335 til nr. 72 på ver­dens­rang­li­sten og er der­med bed­ste bud som dansk vin­der af de næ­ste da­ges Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­ring Ma­de in Den­mark i Gat­ten i Him­mer­land.

» Der er to år­sa­ger til, at det igen går min vej på gol­f­ba­nen. For det før­ste slår jeg godt til bol­de­ne igen, og for det an­det er min nye cad­die ( Alistair Mat­he­son, red.) en for­mi­da­bel driv­kraft. Han vil fremad og er le­ve­rings­dyg­tig i mas­ser af go­de råd, « si­ger Sø­ren Kjeldsen.

I går blev han ved en min­dre ce­re­mo­ni uden for Him­mer­land Golf & Sport Resorts klubhus hædret for at ha­ve spil­let 500 tur­ne­rin­ger på Eur­pe­an Tour. Tro­fæ­et blev over­rakt af Eu­ro­pe­an Tours nye di­rek­tør, Keith Pel­ly.

» Fe­sten ven­ter jeg med at hol­de, til jeg run­der tur­ne­ring num­mer 1.000, « sag­de Sø­ren Kjeldsen med et glimt i øjet og til­fø­je­de:

» Det er fedt, at pi­len igen pe­ger i op­ad­gå­en­de ret­ning for mig. Fak­tisk fø­ler jeg, at jeg li­ge nu er en bed­re gol­f­spil­ler end no­gen­sin­de. Og det på trods af, at jeg har lig­get nr. 31 på ver­dens­rang­li­sten, « sag­de Kjeldsen.

Tid­li­ge­re i år vandt han Irish Open, og det var i for­bin­del­se med den­ne sejr, at form­kur­ven fik et løft.

» Sej­ren gav selv­til­lid. Mit mål er, at jeg skal tilbage i ver­dens­rang­li­stens top 50 og sik­re mig ad­gang til næ­ste års OL, « sag­de Sø­ren Kjeldsen.

På ret­te vej ef­ter kol­laps

OL- del­ta­gel­se næ­ste år er og­så 44- åri­ge Tho­mas Bjørns drøm.

» Min al­der ta­get i be­tragt­ning får jeg næp­pe ret man­ge fle­re mu­lig­he­der end den­ne for at kva­li­fi­ce­re mig, « sag­de han, men er­kend­te sam­ti­dig, at han har væ­ret in­de i en lang down- pe­ri­o­de.

» Mit spil kol­lap­se­de ef­ter Ry­der Cup i fjor, og de se­ne­ste seks må­ne­der har jeg haft svært ved at ram­me for­men. Men nu fø­ler jeg, at det igen går fremad for mig. Bort­set fra an­den­da­gen i sid­ste uge ved PGA Cham­pions­hips ( i

TORS­DAG 20. AU­GUST 2015

SAM­LET PRÆ­MIESUM:

1,5 mio. eu­ro ( ca. 11 mio. kr.) - vin­de­ren får 250.000 eu­ro ( ca. 2 mio. kr.)

AN­TAL DEL­TA­GE­RE:

156 ( kun to spil­le­re fra ver­dens­rang­li­stens top 100 - Marc War­ren og Sø­ren Kjeldsen)

FOR­SVA­REN­DE ME­STER:

Marc War­ren

TV3 Sport1 og Vi­a­sat Golf sen­der i dag di­rek­te kl. 11.30- 13.30 og 15.30- 18.30

TV- TI­DER: UD­VALG­TE START­TI­DER 08.10:

An­ders Hansen, Paul Lawrie, Ni­co­las Colsa­erts

Sø­ren Kjeldsen, Marc War­ren, Ro­bert Karls­son

Tho­mas Bjørn, Thor­b­jørn Ole­sen, Dar­ren Clar­ke

08.20:

13.20:

Sø­ren Kjeldsen har spil­let for­ry­gen­de i 2015 og lig­ger nu nr. 72 på ver­dens­rang­li­sten. I går blev han hædret af Eu­ro­pa Tour- di­rek­tør Keith Pel­ly for at ha­ve spil­let 500 Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­ger. I dag ta­ger han, Tho­mas Bjørn ( her­un­der) og 154 an­dre gol­f­spil­le­re hul på Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen i Him­mer­land. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.