’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Kjeldsen

Fak­tisk fø­ler jeg, at jeg li­ge nu er en bed­re gol­f­spil­ler end no­gen­sin­de

USA, red.) le­ve­re­de jeg her en god­kendt præ­sta­tion. Fly­rej­sen tilbage her­fra var hård. Men jeg er sik­ker på, at jeg nok skal væ­re klar, når før­ste slag bli­ver slå­et tors­dag ( i dag, red.), « sag­de Tho­mas Bjørn.

På før­ste­da­gen af Ma­de in Den­mark skal han gå de 18 hul­ler sam­men med Thor­b­jørn Ole­sen og Dar­ren Clar­ke.

» Det bli­ver helt sik­kert sjovt, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen, der ef­ter for­å­rets hånd­leds­o­pe­ra­tion fø­ler, at han er ved at gen­fin­de top­for­men.

» Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg har følt min si­tu­a­tion tem­me­lig fru­stre­ren­de. Jeg tør ik­ke gi­ve et bud på mi­ne chan­cer. Men får jeg en god start på tur­ne­rin­gen, ved man al­drig, hvor­dan det kom­mer til at gå, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen, der spår, at kam­pen om før­ste­præ­mi­en på knap to mio. kr. kom­mer til at stå mel­lem den tid­li­ge­re Bri­tish Open- vin­der Dar­ren Clar­ke, dan­ske Tho­mas Bjørn og den for­sva­ren­de me­ster Marc War­ren.

Sav­ner top­spil­le­re

Marc War­ren er i øv­rigt sam­men med Sø­ren Kjeldsen de ene­ste i det 156 mand store del­ta­ger­felt i Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen, der er pla­ce­ret i ver­dens­rang­li­stens top 100.

» Det er en skam, at ik­ke fle­re top­spil­le­re har til­meldt sig. Jeg be­trag­ter tur­ne­rin­gen her i Dan­mark som en af de mest in­ter­es­san­te på Eu­ro­pe­an Tou­ren. For­hol­de­ne er fi­ne og til­sku­erin­ter­es­sen enorm. Næ­ste år er tur­ne­rin­gen den sid­ste in­den Ry­der Cup- ud­ta­gel­sen. Jeg har på for­nem­mel­sen, at det fak­tum vil be­ty­de, at fle­re top­nav­ne stil­ler op, « sag­de Marc War­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.