’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var vo­res me­ning at vil­le la­ve et show, og det var bå­de af hen­syn til Al­ber­to Con­ta­dor og pu­bli­kum. Der var jo in­gen, der vil­le ha­ve glæ­de af, at han blev sat af fel­tet

Jo­nas Mik­kel­sen, di­rek­tør for Spe­ci­al In­vi­te,

der stod bag lø­bet

» Hvis man ser tilbage over åre­ne, har vi haft store pro­fi­ler, som rent fak­tisk har vun­det lø­bet. Men det var så og­så, for­di de den­gang kør­te me­get stær­ke­re, end de måt­te for nu at bru­ge det ud­tryk. De tre før­ste år i Had­sten vandt Bjar­ne Ri­is, og det var jo helt vildt, så stærkt han kør­te. Ef­ter 20 mi­nut­ter hav­de han fan­get de an­dre med en om­gang, og det si­ger nok en del om den tids brug af do­ping, som jeg i øv­rigt sy­nes er no­get for­fær­de­ligt skram­mel. Der­for er det og­så fint at se en mand som Sø­ren Kragh Andersen slå en træt Chris Froo­me i år. Det skal væ­re den stær­ke­ste mand, der vin­der i Had­sten, « er­klæ­rer Jes­per Tiki­øb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.