Nej, en torn i øjet på rets­sam­fun­det

BT - - DEBAT - Ind­føds­retsord­fø­rer, EL JO­HAN­NE SCH­MIDT- NI­EL­SEN

DE PER­SO­NER, DER har få­et besked om, at de kan for­ven­te at få dansk stats­bor­ger­skab, har haft de­res sag til be­hand­ling i gen­nem­snit­ligt 14 til 16 må­ne­der. De­res sag har væ­ret igen­nem ind­føds­rets­ud­val­get, og et fl er­tal har her be­slut­tet at gi­ve dem stats­bor­ger­skab. Her­eft er har de mod­ta­get et brev, hvori der står, at de kan for­ven­te at få et dansk stats­bor­ger­skab. Der­for bør til­de­lin­ger­ne ud fra en­hver ri­me­lig­heds­be­tragt­ning fast­hol­des.

NU VIL HØJ­RE­FLØJ­EN re­elt set æn­dre sags­be­hand­lin­gen med til­ba­ge­vir­ken­de kraft . En ting er, at det nye fl er­tal øn­sker at la­ve nye reg­ler om stats­bor­ger­skab – det er fair nok, selv­om jeg er ue­nig. Men jeg sy­nes til gen­gæld ik­ke, at det er fair at æn­dre nog­le men­ne­skers sa­ger med til­ba­ge­vir­ken­de kraft . Det er sim­pelt­hen en for til­fæl­dig må­de at be­hand­le men­ne­sker på. For hvis val­get var ble­vet ud­skre­vet et par uger se­ne­re, så hav­de de her men­ne­sker få­et de­res stats­bor­ger­skab. Vi har der­med at gø­re med men­ne­sker, der med al god grund kun­ne for­ven­te at få et dansk stats­bor­ger­skab, og det har væ­ret en lang, sej kamp for man­ge af dem at nå der­til.

VEN­STRE OG DF

må ger­ne me­ne, at man ik­ke bør gi­ve dis­pen­sa­tion til men­ne­sker, der ik­ke le­ver op til dansk­kra­ve­ne, for­di de li­der af al­vor­li­ge psy­ki­ske syg­dom­me. Selv­om jeg er ue­nig, er de selv­føl­ge­lig i de­res go­de ret til at æn­dre reg­ler­ne – men de har ik­ke æn­dret reg­ler­ne end­nu. Dét, de gør nu, er at æn­dre af­gø­rel­ser i kon­kre­te men­ne­skers sa­ger med til­ba­ge­vir­ken­de kraft . Det er gro­tesk og klæ­der ik­ke vo­res rets­sam­fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.