DAN­SKE LAND­MÆND DRUK­NER I MÆLK

Pris­fal­det på mælk in­den for det sid­ste par må­ne­der vil in­gen en­de ta­ge. Land­mænd fryg­ter at måt­te gå fra hus og hjem

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard

Bil­li­ge­re, bil­li­ge­re, bil­li­ge­re. Lands­for­e­nin­gen af Dan­ske Mæl­ke­pro­du­cen­ter re­a­ge­re­de i går på de fal­den­de mæl­ke­pri­ser ved at rå­de si­ne med­lem­mer til at over­ve­je, om de bør træk­ke stik­ket på de­res land­brug. Og tæn­ke på de­res fa­mi­lie før land­bru­get.

Land­mæn­de­ne kan ik­ke læn­ge­re sæl­ge mælk til Rusland. Eks­por­ten til Ki­na svig­ter. Og EU har la­vet nye reg­ler for kvo­ter. Til­sam­men be­ty­der det, at land­mæn­de­ne druk­ner i mælk, de ik­ke kan kom­me af med, og pri­ser­ne fal­der.

Ik­ke over­ra­sken­de

At land­bru­get er ramt af kri­se, kan imid­ler­tid ik­ke kom­me bag på no­gen, me­ner en eks­pert.

Lands­for­e­nin­gen af Dan­ske Mæl­ke­pro­du­cen­ter send­te i går en e- mail ud til med­lem­mer­ne, hvor der stod, de bur­de få set de­res regn­ska­ber igen­nem og over­ve­je, om de skul­le dre­je nøg­len om på de­res land­brug. Jan Holm Ingemann, land­brugs­ø­ko­nom og lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­set, tror dog ik­ke, det kom­mer til at ske i no­get sær­ligt stort om­fang og be­mær­ker des­u­den, det næp­pe kan kom­me som no­gen over­ra­skel­se, at land­mæn­de­ne er i kri­se. Hel­ler ik­ke for land­mæn­de­ne selv.

» Vi har haft land­mænd, der har væ­ret al­vor­ligt øko­no­misk klemt i over 50 år, så dét, at man går ind og over­ve­jer, om det over­ho­ve­det er værd at fort­sæt­te i bran­chen, er ik­ke no­get nyt. Des­u­den kan ban­ker­ne ik­ke til­la­de, man ba­re luk­ker ned. Der er ydet me­get store lån til man­ge land­brug, og der­for vil de nok en­ten gå med til en re­fi­nan­si­e­ring af gæl­den el­ler for­sø­ge at få går­de­ne solgt til an­dre kø­be­re, « for­kla­rer Jan Holm Ingemann.

Al­le har un­der­skud

Kjartan Poul­sen, for­mand for Lands­for­e­nin­gen af Dan­ske Mæl­ke­pro­du­cen­ter, er enig med Jan Holm Ingemann i, det Li­ge nu er vi nå­et der­til, hvor vi sim­pelt­hen ik­ke kan tje­ne pen­ge læn­ge­re Kjartan Poul­sen, for­mand

for Lands­for­e­nin­gen af Dansk Mæl­ke­pro­du­cen­ter ik­ke kan kom­me bag på land­mæn­de­ne, at der er pro­ble­mer nu. Men iføl­ge ham er si­tu­a­tio­nen li­ge nu den hidtil vær­ste no­gen­sin­de, da mæl­ke­pri­ser­ne al­drig har væ­ret så la­ve før. Han

for­tæl­ler, at 86 pro­cent af land­mæn­de­ne i Dan­mark må lå­ne pen­ge for at dri­ve de­res for­ret­ning. De sid­ste 14 pro­cent kan godt få det til at lø­be rundt - så læn­ge de in­gen løn får.

» Li­ge nu er vi nå­et der­til, hvor vi sim­pelt­hen ik­ke kan tje­ne pen­ge læn­ge­re. I bed­ste fald skal man ik­ke lå­ne for at hol­de sig kø­ren­de, og så skal man in­gen løn ha­ve. Men da man jo skal ha­ve no­get at leve for, kø­rer al­le re­elt set med un­der­skud, « si­ger han.

ahou@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.