Er du glad for bil­lig mælk, el­ler er det et pro­blem for land­mæn­de­ne?

BT - - NYHEDER -

Mos­he Ha­li­va, 49, cafée­jer

- Har net­op købt 13 li­ter mælk » Jeg tæn­ker, det er dej­ligt. Jeg kø­ber me­get mælk, så det er jeg glad for. Det er da ær­ger­ligt for de dan­ske land­mænd, men sam­ti­dig sy­nes jeg ik­ke, de skal brok­ke sig, som de gør. De får en mas­se til­skud fra bå­de sta­ten og EU, hvil­ke an­dre er­hverv gør må­ske det? «

An­ders Pe­der­sen, 31, pro­jekt­le­der

- Har net­op købt 2 li­ter mælk » Som alt an­det må reg­ler­ne om ud­bud og ef­ter­spørgsel jo gæl­de, og hvis så der er for me­get mælk, så må man jo sæn­ke si­ne pri­ser. Jeg me­ner ik­ke, man skal un­der­støt­te dem. «

Jet­te Skov, 52, se­kre­tær

- Har net­op købt 1 li­ter mælk » Det er jo en va­re li­ge­som så me­get an­det, og jeg er ef­ter­hån­den en lil­le smu­le træt af bå­de land­mænd og fi­ske­re, som pi­ber, hver gang der er et el­ler an­det. Der er mas­ser af an­dre er­hverv, som og­så må luk­ke og sluk­ke, hvis pri­ser­ne fal­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.