PRO­FES­SOR: Så­dan und­går du at bræn­de ud

Sus­an­ne S. Pe­der­sen er pro­fes­sor i kar­diova­sku­lær psy­ko­lo­gi på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

BT - - SUNDHED -

1 LAV STA­TUS Be­gynd

med at ta­ge en sta­tus på det liv, du le­ver. Ar­bej­der du for me­get, dvs. over 50 ti­mer om ugen, fø­ler du dig stres­set og ir­ri­te­ret, og har du en for­nem­mel­se af at du ha­ster fra det ene til det an­det og al­drig har tid til at slap­pe af, og egent­lig ik­ke er glad for det liv, du har, så er det må­ske en idé at læg­ge nog­le va­ner om.

2 SÆNK AM­BI­TIO­NER­NE I

nu­ti­dens sam­fund er vi jo på he­le ti­den – og­så pga. de di­gi­ta­le ud­vik­lin­ger – internet, ap­ps, smartp­ho­nes og de so­ci­a­le me­di­er. Vi skal væ­re su­per­men­ne­sker, der kan, men og­så vil det he­le – på ar­bej­de, sam­men med fa­mi­li­en, so­ci­alt og fy­sisk. Over­vej, om du kan sæn­ke am­bi­tions­ni­veau­et og stille dig til­freds med, at min­dre og­så er godt nok.

3 PRI­O­RITÉR For­søg

at la­ve pri­o­ri­te­rin­ger og lev i nu­et. F. eks. ved må­l­ti­der i hjem­met så af­tal, at al­le smartp­ho­nes er slå­et fra, mens I spi­ser. Så er der tid til at slap­pe af og ny­de, at I er sam­men. Vi er ef­ter­hån­den lidt som ‘ træ­ne­de hunde’ - te­le­fo­nen rin­ger, der kom­mer en sms, app el­ler email ind, og vi sprin­ger hen til te­le­fo­nen for at se, hvem be­ske­den er fra. Og så skal der jo helst og­så sva­res med det sam­me. Lad væ­re med det.

4 HVIS SKA­DEN ER SKET Hvis

du ik­ke selv er i stand til at lø­se pro­ble­met via oven­stå­en­de råd, så bør du sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp f. eks. hos en psy­ko­log. I svæ­re­re til­fæl­de kan der må­ske væ­re be­hov for me­di­cinsk be­hand­ling med f. eks. an­ti­de­pres­siv me­di­cin, hvis til­stan­den er kro­nisk og har ført til de­pres­sion. Så bør man i før­ste om­gang hen­ven­de sig hos egen læ­ge, som kan hen­vi­se vi­de­re, hvis nød­ven­digt. Husk blot, at me­di­cinsk be­hand­ling af­hjæl­per symptomerne, men den lø­ser ik­ke pro­ble­met. Man lø­ser kun pro­ble­met ved at se på, hvad der har ud­løst til­stan­den, ta­ge sta­tus på sit liv og ‘ ryd­de op’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.