’ Jeg fryg­te­de, at jeg ik­ke blev rask igen’

BT - - SUNDHED - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil ( S) blev i 2005 ramt af udbrændthed, og plud­se­lig blev hver­da­gen en ud­fod­ring

Først var der pro­ble­mer med hukom­mel­sen. Så op­le­ve­de hun, at lun­ten blev kor­te­re, og til sidst var søv­nen og­så et pro­blem. Så­dan op­le­ve­de Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil ( S) symptomerne, da hun i 2005 blev ramt af udbrændthed. Alt var en ne­ga­tiv spiral.

» I be­gyn­del­sen var jeg så syg, at jeg in­gen­ting kun­ne. Jeg kun­ne ik­ke få hver­da­gen til at hæn­ge sam­men. Det er jo en un­der­lig må­de at bli­ve syg på, når man bli­ver syg i sit ho­ved. Det blev jeg for­skræk­ket og ry­stet over, « for­tæl­ler Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil til BT.

Sy­ge­meldt

At bli­ve ramt af udbrændthed be­tød for Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil, at hun måt­te sy­ge­mel­de sig fra Fol­ke­tin­get, og hun var væk fra Chri­sti­ans­borg i et helt år.

» Da jeg først blev sy­ge­meldt, hav­de jeg en fø­lel­se af, at jeg kun­ne sove i et år i træk uden at bli­ve væk­ket. Jeg var så træt, så træt. «

Et år ef­ter sy­ge­mel­din­gen var hun klar til igen at ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg, men det tog tid at kom­me or­dent­ligt i gang. Og selv­om det var et langt for­løb, hvor hun var ban­ge for al­drig at kom­me tilbage på sam­me ni­veau, lyk­ke­des det.

» Det tog tid, før jeg var der igen. Det var et langt for­løb, hvor jeg jo var ban­ge for, om det skul­le væ­re så­dan re­sten af li­vet. Her ti år ef­ter har jeg in­gen mén. Det vil­le jeg ger­ne ha­ve vidst den­gang. Jeg hav­de jo fryg­ten for, at jeg ik­ke blev rask igen.

Men rask, det blev hun. Og i dag le­ver hun det liv, hun gjor­de før. Uden be­græns­nin­ger. Og det er en sejr.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.