Symp­to­mer på ud­brændt­hed

BT - - SUND­HED -

Du fø­ler dig fy­sisk, fø­lel­ses­mæs­sigt og men­talt neds­lidt, of­te på grund af læn­ge­re tids kræ­ven­de ar­bejds­si­tu­a­tion. Du fø­ler dig træt, når du er på ar­bej­de, når ar­bejds­da­gen er ov­re, og du mi­ster ar­bejds­glæ­den. Du fø­ler dig fy­sisk træt og or­ker ik­ke at gø­re så me­get i fri­ti­den som før. Du har ho­ved­pi­ne, spænd­te mus­k­ler, kval­me el­ler er svim­mel. Du har for­an­dret søvn­møn­ster - sover me­re el­ler min­dre end før. Du har for­an­dret ap­pe­tit og bru­ger mad, al­ko­hol, me­di­cin el­ler lig­nen­de i håb om at få det bed­re. Du bli­ver let syg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.