Græsk exit

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras trå­d­te i aft es tilbage og ud­skrev valg

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen og Mi­cha­el Al­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Reu­ters

TIL STEMMEURNEN

Eft er ni må­ne­der i spid­sen for et gælds­pla­get Græken­land træ­der pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras tilbage og ud­skri­ver nyvalg.

Det med­del­te pre­mi­er­mi­ni­ste­ren selv be­folk­nin­gen på di­rek­te tv i aft es. Le­de­ren af det græ­ske ven­stre­fl øjs­par­tiSy­riza slår fast, at hans man­dat til at le­de lan­det har nå­et dets be­græns­ning.

» Jeg vil afl eve­re min af­skeds­be­gæ­ring, og nu må fol­ket af­gø­re, hvem der skal le­de lan­det, « sag­de han i ta­len iføl­ge Eu­ro­news.

» Det man­dat, jeg fi k 25. ja­nu­ar, har nå­et dets græn­se. Nu må fol­ket ta­ge be­slut­ning om et nyt man­dat, « sag­de han.

Med­del­el­sen kom­mer få ti­mer eft er, at EU for­melt har god­kendt et nyt lån til det gælds­pla­ge­de land.

Kamp på hjem­me­fron­ten

Un­der­vejs i for­hand­lin­ger­ne med de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer har Ale­xis Tsi­pras fl ere gan­ge gjort sig upo­pu­lær, mens han og­så har mødt stor mod­stand på hjem­me­fron­ten.

In­ter­nt i sit eget par­ti har re­præ­sen­tan­ter fra par­tiets ven­stre­fl øj stemt imod de se­ne­ste aft aler, der er ble­vet lagt frem i det græ­ske par­la­ment.

I sin ta­le til be­folk­nin­gen gør Tsi­pras me­get ud af at næv­ne, hvor me­get han har kæm­pet for en bed­re gælds­aft ale, og hvor me­get bed­re den se­ne­ste aft ale er i for­hold til, hvad kre­di­to­rer­ne i før­ste om­gang spil­le­de ud med.

Han lan­ger sam­ti­dig ud eft er dem af hans par­ti­fæl­ler, der har mod­sat sig et sam­ar­bej­de med EU og de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer.

» Vi fi k ik­ke den aft ale, vi øn­ske­de. Men det var den bed­ste aft ale un­der de nu­væ­ren­de om­stæn­dig­he­der, « si­ger han.

På Twit­ter har pre­mi­er­mi­ni­ste­ren eft er sin ta­le skre­vet:

» I dis­se svæ­re ti­der må vi hol­de fast ved - og værds­æt­te - det, der be­ty­der mest: Vo­res land og de­mo­kra­ti. Tak Græken­land « .

Det er end­nu ik­ke af­gjort, hvor­når val­get skal afh ol­des, men der spe­ku­le­res i, at det vil bli­ve afh oldt søn­dag 20. sep­tem­ber.

Kløg­tigt

Valg­ud­skri­vel­sen kom­mer få ti­mer eft er, at EU for­melt har god­kendt et nyt lån til det gælds­pla­ge­de land, der til gen­gæld står over for at skul­le gen­nem­fø­re en ræk­ke skrap­pe re­for­mer. Og set i det lys er det kløg­tigt af Tsi­pras at ud­skri­ve val­get nu, på­pe­ger Tom T. Kri­sten­sen.

» Der kom­mer til at gå nog­le må­ne­der, før re­for­mer­ne bli­ver im­ple­men­te­ret. Og når den al­min­de­li­ge græker mær­ker, at han skal be­ta­le me­re i skat og kom­mer til at mi­ste en ræk­ke go­der, så er det for­ven­te­ligt, at støt­ten til Tsi­pras og Sy­riza vil dyk­ke, « si­ger Tom T. Kri­sten­sen.

De se­ne­ste me­nings­må­lin­ger, der er godt og vel tre må­ne­der gam­le, spår Tsi­pras go­de chan­cer for at ge­nero­bre mag­ten.

Her hav­de han støt­te fra godt og vel 40 pro­cent af væl­ger­ne. End­nu stær­ke­re står Sy­riza, der står til at ind­ta­ge over halv­de­len af sæ­der­ne i det græ­ske par­la­ment.

Få ti­mer ef­ter EU for­melt hav­de god­kendt et nyt lån til Græken­land gik Tsi­pras på tv og ud­skrev valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.